Phone:

Email: youngawakening@gmail.com

 

“Visual Notes เพื่อการเยียวยา”

การจดบันทึกเป็นภาพเพื่อการดูแลจิตใจตน (รุ่นสาม)

 

หลักสูตรพิเศษต่อยอดจากการอบรมชุด “เขียนเปลี่ยนชีวิต” กว่าสี่สิบรุ่นในรูปแบบใหม่ รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการ ปัญญ์ สเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี และโครงการกุศลอื่นๆ ของสถาบันฯ

 

คอร์สออนไลน์ วันที่ ๘ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีค่าลงทะเบียน ๒,๗๐๐ บาท

Visual Notes บนพื้นฐานของ Visual Thinking คือการจดบันทึกเน้นภาพประกอบถ้อยคำ เพื่อใช้ศักยภาพของสมองสองซีกให้เกิดประโยชน์ โดยใช้การคิดเป็นภาพทำให้เกิดความจำที่แม่นยำ การคิดต่อยอดเชื่อมโยง และกระตุ้นการหาทางออกของปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์

การเขียนบันทึกลักษณะนี้ยังส่งเสริมการคิดนอกกรอบด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่แทนที่จะคิดเป็นถ้อยคำหรือเหตุผลในสมองเท่านั้น อีกทั้งยังเปิดพื้นที่ให้เด็กน้อยภายในตัวเราออกมามีชีวิตชีวาบนหน้ากระดาษและชีวิตประจำวัน

Visual Notes เพื่อการเยียวยา คือการใช้การเขียนบันทึกเน้นภาพประกอบถ้อยคำ และการคิดเป็นภาพเพื่อส่งเสริมการดูแลจิตใจของตนเอง ในด้านของอารมณ์ความรู้สึก การทบทวนชีวิต การสะท้อนตัวเอง การระบายและผ่อนคลายจิตใจ ด้วยเทคนิคการเขียนบันทึกแบบต่างๆ บนพื้นฐานของจิตวิทยา เช่น ภาวะแฝงความเป็นเด็กหรือ เด็กน้อยภายใน , ความรู้สึกและความต้องการ , การเยียวยาปมในจิตใจ เป็นต้น เป็นผู้ช่วยของเราในการดูแลตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในด้านศิลปะ

การอบรมนี้เรียนรู้ผ่านสื่อวิดีโอ รวมความยาวมากกว่า ๔๙๐ นาที ใน ๑๓ บท , การวาดเขียนในสมุด , การส่งการบ้านทางอีเมลโดยมีครูผู้สอนรับฟังและแนะนำรายบุคคล

🌟 เนื้อหาและเป้าหมายสำคัญ

 

 • ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ Visual Notes และ Visual Thinking
 • ผู้เข้าร่วมได้ดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตนเองผ่านกิจกรรมการเขียนบันทึก
 • ผู้เข้าร่วมได้ปลดปล่อยเด็กน้อยภายใน อาทิ ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้สึกและมุมมองเชิงบวก เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการคิดในมุมมองใหมๆ
 • ผู้เข้าร่วมได้เยียวยาความรู้สึกที่มีต่อตนเอง ร่างกาย และปมปัญหาต่างๆ ผ่านกิจกรรมในการอบรม

😚 ผู้ที่สามารถเข้าร่วม

 

 • อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป จำนวนไม่เกิน ๑๐ คน สามารถฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทยได้
 • มีความสนใจและตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่มีเงื่อนไข
 • ไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือความสามารถทางศิลปะ
 • ทำกิจกรรมและศึกษาเนื้อหาต่างๆ ครบถ้วนตามระยะเวลาที่ระบุไว้

📒 อุปกรณ์ที่ต้องใช้

 

 • ปากกาสี / เมจิกหลายสี
 • สมุดบันทึก / กระดาษ ขนาดเส้นผ่าทแยงมุมเจ็ดนิ้วขึ้นไป
 • อุปกรณ์เปิดเว็บไซต์
 • Email (จำเป็น)

🔍 รูปแบบและขั้นตอนการอบรม

 

 • เมื่อถึงเวลาอบรม ศึกษาเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ที่กำหนด รับการบ้านทางอีเมล
 • เขียนบันทึกในรูปแบบ Visual Notes ตามขั้นตอนและโจทย์ที่กำหนด ส่งทางอีเมลครูผู้สอน
 • รับการบ้านใหม่ หลังจากครูตรวจการบ้านแล้ว ส่งครบ ๑๒ ชิ้นตามที่ระบุไว้ ก่อนหมดเวลาการอบรม จะได้รับใบประกาศ
 • การบ้านของผู้เรียนทุกคนจะถูกรวบรวมไว้ในรูปแบบวิดีโอหรือสื่อแบบอื่นๆ โดยไม่ระบุผู้ส่งตลอดการอบรม

⌚ วันและเวลาในการอบรม

 

(รุ่นที่สาม) วันที่ ๘ ถึง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมสามสัปดาห์ ผ่านการศึกษาเนื้อหาในเว็บไซต์และส่งการบ้านทางอีเมล ไม่มีการนัดเวลารายวัน

💰 ค่าลงทะเบียน

 

ค่าลงทะเบียน จำนวน ๒,๗๐๐ บาท

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

๑ ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี

๒ ) โครงการ การประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

🧚 วิทยากรผู้สอน

วริษฐา ขอประเสริฐ (จ๊ะเอ๋)

นักวาดภาพประกอบ , นัก Visual Notes Taking ในการจัดการอบรมและการเสวนา และผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการ

มีผลงานวาดภาพประกอบให้กับหนังสือ มาปล่อยปลาดาวกันเถอะ (2561)
หนังสือ ปลูกหุ้นในกระถางกิจการของเราเอง (2558)

มีส่วนร่วมในการดำเนินการอบรมให้กับบริษัทและหน่วยงานชั้นนำ ได้แก่ SCG, BETAGRO,CP, SGS, SVOA, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังเป็นผู้วาดภาพสติ๊กเกอร์ไลน์ เช่น เปาจังสาวน้อยแสนซน , ฉันเป็นเห็ด และออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์กับภาพประกอบเฟสบุ๊ค

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา

ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์ “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

✍️ การสมัครเข้าเรียน

 

ส่งอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือ ข้อความเพจเฟสบุ๊ค “เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์” (www.facebook.com/khianpianchiwit)

โดยต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

 • ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น
 • อายุ อาชีพ
 • เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล
 • วาดภาพลงสมุดแล้วถ่ายภาพ หรือวาดด้วยอุปกรณ์ แท็บเล็ต (จะต้องวาดด้วยมือตนเองเท่านั้น) ในภาพที่ส่งมาจะต้องประกอบด้วย

  – เหตุผลที่สมัครเข้าร่วม เขียนด้วยมือ
  – วาดภาพตัวเองจากความรู้สึก ไม่จำเป็นต้องสวยงามหรือคำนึงความเหมือนสมบูรณ์แบบ

รายละเอียดที่ส่งมาจะต้องครบถ้วน จึงได้รับการยืนยันและรายละเอียดการโอนค่าลงทะเบียน

ผู้สมัครจะต้องแจ้งหลักฐานการโอนค่าลงทะเบียนทางอีเมลหรือเพจเฟสบุ๊ค ก่อนปิดรับสมัครหรือเต็มจำนวนรับ

🤝 เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ โดยจะไม่มีการคืนเงินเมื่อไม่เข้าร่วมการอบรมอย่างเต็มที่ตามที่สมัครไว้ แต่สามารถเลื่อนได้หากมีความจำเป็น โดยไม่เกินปีเดียวกันกับการอบรมนั้น ๆ หรือตามที่โครงการพิจารณา

ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอตามอัตราหรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลัง โปรดแจ้งเหตุผลให้ทางผู้ประสานงานหรือครูผู้สอนให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

📩 ติดต่อสอบถาม

 

dhammaliterary@gmail.com

facebook.com/khianpianchiwit