ตั้งจิตอยู่ในความสงบ เพื่อให้โปรแกรมน้องบันทึก Ai และหัวใจ

ช่วยแนะนำหัวข้อธรรมที่สำคัญ

รอสักครู่ค่ะ จะมีรูปภาพให้เลือก