ผลสัมฤทธิ์จากการอบรม “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” รอบกลางปี 2565

 

ขออนุโมทนากับกุศลจากการภาวนาและการเปลี่ยนแปลงตนเอง
จากการอบรม “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” รอบกลางปี 2565 ในเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม (เสาร์อาทิตย์ รวม 5 สัปดาห์ทาง Zoom)

มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 14 ท่าน ตามรายนามดังนี้

🌼 กัญญา ปลื้ม
🌼 วาสนา เจี๊ยบ
🌼 กัณทิมา อ้อย
🌼 สุภัทรา ฝน
🌼 ศิริพร เอ๋
🌼 รัตติพร มด
🌼 ภาคภูมิ เบส
🌼 ปิยมาภรณ์ จุ๊บ
🌼 กนกนุช นุช
🌼 รวิวรรณ แนน
🌼 เนติกา ป้อม
🌼 กนกวรรณ หมี
🌼 จิตชนก ขลุ่ย
🌼 กนกรัตน์ Ink

 

จากการฝึกที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่เป็น การเปลี่ยนแปลงของตนเอง

🧚‍♂️ ทำให้รู้ว่ายึดติดอะไร ต้องปล่อยวางอะไร เป็นความตระหนักที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
🧚‍♂️ มีสติไตร่ตรองให้สงบใจก่อนตัดสินใจแก้ไขปัญหา ไม่ปล่อยตามกลไกอัตโนมัติ ช้าลง
🧚‍♂️ รู้สึกมั่นคงมากขึ้น เพราะได้ตอกย้ำความไม่ใช่ตัวตน ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยคอยปกป้องดูแลหรือเฝ้าระวังตัวตน เมื่อถึงเวลาก็สลายดับลงตามธรรมชาติ
🧚‍♂️ ประจักษ์ถึงภาวะหลงและการขาดสติของตัวเอง ทำให้ต้องระวังความไม่รู้สึกตัว และคอยตรวจสอบผลลัพธ์อย่างรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น
🧚‍♂️ มีสติถี่มากขึ้น รู้ตัวไวมากขึ้น รอบคอบมากขึ้น
🧚‍♂️ รับรู้อารมณ์ของจิตใจตนเองเช่น ความน้อยใจ และความรู้สึกในจิตใต้สำนึก
🧚‍♂️ ถูกเขย่าอัตตาบ่อยครั้ง แต่ก็รู้สึกดีขึ้นทุกครั้งที่ได้เท่าทันอัตตาตน
🧚‍♂️ รู้จักกการเดินจงกรมอย่างมีสติ จากที่ไม่เคยมั่นใจว่าปฏิบัติได้ถูกต้อง
มีความตื่นตัวจากการถูกอบรม สร้างความกระตือรือร้นในการตระเตรียมในการเรียนรู้
🧚‍♂️ เห็นข้อบกพร่องในตัวเองอย่างชัดเจนในการหลงเพลิน และความอยาก
🧚‍♂️ เป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางที่ถูกที่ควร ซึ่งนำไปสู่ความสุขสงบในชีวิต
🧚‍♂️ การคิดสั้นลง ตัดความฟุ้งซ่านและความหลงกับการคิด ด้วยการกลับมาอยู่กับลมหายใจ
🧚‍♂️ ความทุกข์จากการหมกมุ่นกับความคิดหายไป
🧚‍♂️ อยู่กับลมหายใจในชีวิตประจำวันบ่อยขึ้น และคอยสังเกตกาย เวทนา จิต และธรรม
🧚‍♂️ จากคนที่ไม่ค่อยละเอียดลออ กลายเป็นคนที่สังเกตมากขึ้น เห็นธรรมชาติสวยงาม ละเอียดต่อสิ่งรอบตัว
🧚‍♂️ เลือกนิ่งเงียบได้เมื่อสิ่งต่างๆ รุมเร้าอย่างไม่ทุรนทุราย
🧚‍♂️ เห็นการปรุงแต่งให้เกิดใจจากการความยึดในตัวตน
🧚‍♂️ มีความปราณี และแสดงออกความปราณีได้
🧚‍♂️ คาดคั้นในการแสดงออกน้อยลงมาก ทำให้ปัญหาน้อยลง
🧚‍♂️ ระลึกถึงพระคุณแม่บ่อย และระลึกถึงบุคคลต่างๆ ด้วยความอ่อนโยน
🧚‍♂️ จดจ่อกับชีวิตประจำวัน ปรับเรื่องกิน อยู่ คือ , กิน กาม เกียรติ กลับสู่ความเป็นธรรมดา
🧚‍♂️ จัดตารางเวลาให้ชีวิตมีระเบียบวินัยมากขึ้น
🧚‍♂️ มองโลกตามเป็นจริงมากขึ้น ลดการปรุงแต่งทางความคิด
🧚‍♂️ จำความฝันได้
🧚‍♂️ หายใจเข้าออกยาวขึ้น
🧚‍♂️ มีสติในการเขียนมากขึ้น มองเห็นการขาดสติของตนเองจากเมื่อก่อน
🧚‍♂️ ปล่อยวางได้ดีขึ้น มองสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงมากขึ้น
🧚‍♂️ ใจเย็นลง มองอุปสรรคเป็นการฝึกฝน ไม่อารมณ์เสีย
🧚‍♂️ เศร้าน้อยลงมากๆ และความกลัวสูญเสีย กลัวเปลี่ยนแปลง กลัวถูกรังเกียจ ลดลงไป
🧚‍♂️ ให้อภัยตัวเองได้แล้วจากสิ่งที่ทำผิดพลาด เริ่มรู้สึกรักตัวเองจากใจจริงได้เป็นครั้งแรก
🧚‍♂️ พึงพอใจกับความโดดเดี่ยว โดยปราศจากความเหงา
🧚‍♂️ กลับมาทบทวนตัวเองทุกวัน เขียนภาวนาก่อนนอนได้ต่อเนื่อง
🧚‍♂️ มองเห็นความตาย การเปลี่ยนแปลง ความไม่เที่ยง จากสิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างละเอียด
🧚‍♂️ มองสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างไม่ตัดสินตีความ
🧚‍♂️ มีสติในการทำงาน และทำให้ทบทวนว่าตอนนี้ กำลังโดนอะไรครอบงำอยู่ เราจึงเป็นทุกข์
🧚‍♂️ มีวินัยและการจัดระบบระเบียบในชีวิตมากขึ้น
🧚‍♂️ ดูลมหายใจได้อย่างละเอียด ละเอียดต่อสิ่งรอบตัว
🧚‍♂️ ช้าลง คิดก่อน หายใจก่อน ฝึกทำอะไรช้าลง
🧚‍♂️ ห้ามใจไม่ให้พูดแทรกได้
🧚‍♂️ มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เขียน มีคนที่ทำงานบอกว่าลายมืออ่านง่ายมากขึ้น
🧚‍♂️ ก่อนแสดงความคิดเห็นออกไป อยู่กับลมหายใจก่อน ทำให้ลดความขัดแย้งลงไป และเข้าใจคนอื่นง่ายขึ้น
🧚‍♂️ สุขุมในการสื่อสาร ไม่พูดโพล่ง ยืนยันความต้องการผ่านการสื่อสารอย่างละมุนละม่อม
🧚‍♂️ ไม่ด่วนสรุปจากสิ่งที่เห็นตามความเชื่อความรู้ของตน
🧚‍♂️ แยกแยะได้ระหว่างสิ่งที่ทำ ทำด้วยความยึดหรืออยากไหม พอรู้ตัวก็คลายลงได้ดีขึ้น
🧚‍♂️ ลดความยินดียินร้ายในเวทนามากขึ้น
🧚‍♂️ เห็นโทษของความเพลิดเพลิน และการไม่ประมาณในกามคุณและกิเลสต่างๆ
🧚‍♂️ สนุกกับการขัดใจ ปักใจ และจูงใจตน ในชีวิตประจำวัน
🧚‍♂️ เกิดเจตนาปฏิบัติบูชา สืบทอดศาสนา
🧚‍♂️ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องลมหายใจสั้น และการนอนหลับยาก
🧚‍♂️ ไวกับสิ่งที่มากระทบ และถามตัวเองทันว่า ทำเพื่ออะไร สะสมเยอะทำไม ? ไม่เหนื่อยบ้างหรือ ยังไม่พออีกหรือ ?
🧚‍♂️ ไม่โมโหตัวเองเวลาไม่ได้ทำตามเป้าหมาย

 

สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดการฝึกที่ผ่านมา สอนอะไรบ้าง

🧘‍♂️ ทั้งดีและร้ายต่างมีภัยแฝง ไม่ควรยึดติดและโลภกับสิ่งเหล่านี้
🧘‍♂️ หนทางในการพ้นทุกข์ คือการละอัตตาให้มากที่สุด
🧘‍♂️ ลมหายใจอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิด แต่เราไม่เคยรับรู้
🧘‍♂️ เราปล่อยชีวิตขึ้นลงตามผัสสะที่ถาโถมเข้ามารอบตัว โดยไม่มีหลักยึด
🧘‍♂️ ลมหายใจนี่แหละ จะเป็นหลุมหลบภัย เป็นที่ยึดเหนี่ยวเวลาต่อสู้กับ “ยลยิล ยวนยั่ว”
🧘‍♂️ เมื่อเรากลับมาอยู่กับลมหายใจ เราจะออกจากวงจร อยาก-ยึด-ยุ่ง-ยาก-ย้วย ในชีวิตได้
🧘‍♂️ ทุกครั้งที่คิด ความทุกข์ได้เกิดขึ้น
🧘‍♂️ การภาวนามีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความตั้งใจทำ
🧘‍♂️ การเขียนภาวนาเป็นอีกรูปแบบที่ช่วยให้มีสติมากขึ้น เพราะถ้าขาดสมาธิก็จะเกิดการเขียนผิด และการหลงไปในความคิด
🧘‍♂️ การเขียนเมื่อหายใจออก ช่วยฝึกในการเอาออกให้มากขึ้น ลดละความอยากและความยึดติดในตัวเราและของๆ เรา เอากิเลสและคาร์บอกไดออกไซด์ซึ่งเป็นโทษออกจากทั้งกายใจ
🧘‍♂️ การถูกสะท้อนจากครูอาจารย์ทำให้เห็นตนเอง ทั้งทางโลกและทางธรรมมากขึ้น
🧘‍♂️ ชีวิตเปี่ยมไปด้วยบททดสอบที่ยาก ต้องตั้งสติ ไม่ประมาท ต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นทีละน้อย และลดละเลิกอุปนิสัยที่ติดตัวมานาน
🧘‍♂️ ความรู้สึกทั้งหลาย สังขารทั้งหลาย สิ่งที่ดีมีคุณค่าทั้งหลาย ล้วน “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”
🧘‍♂️ การทำงานและการใช้ชีวิตที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความอยาก การใช้ชีวิตด้วยกิเลสนำหน้าทำให้เป็นทุกข์ ที่บางครั้งไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ อยากเป็น อยากมี ได้ทั้งหมด
🧘‍♂️ การตัดวงจรความอยาก ความยึดออกบ้าง ทำให้เราเป็นสุขมากขึ้น
🧘‍♂️ เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้เสมอ
🧘‍♂️ ครูและเพื่อนที่ดีเป็นผู้ให้คำแนะนำเรา สะท้อนเรา จงเปิดใจรับฟังและยอมรับมาพัฒนาตน
🧘‍♂️ การติดสุข การไขว่คว้าหาความสุข ทำให้เป็นทุกข์ ทำให้ติดในมายาคติว่าสิ่งที่ตนเองเป็นและยึดมันดี ดูดี
🧘‍♂️ การรู้ตน นำมาสู่การฝึกละลดตัวตน
🧘‍♂️ ต้องฝึกสติในระหว่างวันมากขึ้น ไม่ใช่เพียงในรูปแบบเท่านั้น
🧘‍♂️ ควรหมั่นโยนิโสมนสิการเป็นประจำวัน แ ละระวังวิปัสสนูปกิเลส ไม่ให้เกิดเป็นตัวตน
🧘‍♂️ ควรเพิ่มวินัย มีฐานของสติ ฝึกใช้คำบริกรรม และสังเกตอาสวะต่างๆ เพื่อปรับปรุงตน
🧘‍♂️ ยิ่งหา ยิ่งไม่เจอ ยิ่งอยากสงบ ยิ่งไม่สงบ
🧘‍♂️ เราเป็นอะไร และไม่เป็นอะไร ได้มากกว่าที่เราคิด
🧘‍♂️ เดินทางสายกลาง อยู่อย่างปากงูอย่างไร ไม่โดนเขี้ยวงู
🧘‍♂️ การออกนอกสภาพแวดล้อมเดิม และทำสิ่งใหม่ๆ ทำให้เรามีคุณค่ามากขึ้น เห็นเวลามีคุณค่ามากขึ้น
🧘‍♂️ การได้กลับมาอยู่กับตัวเอง ทำให้ไม่ต้องกดดันใครๆ แม้แต่กับตัวเอง
🧘‍♂️ ถ้าเรายึดติด สิ่งใด เราย่อมเป็นทุกข์
🧘‍♂️ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด อยู่กับปัจจุบัน เพราะไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอน

 

หลักสูตร “ปฏิบัติ เขียนภาวนา”
https://punnspace.com/p/practice-meditationwriting

รวมคำบอกเล่าสิ่งที่ได้รับจากการเขียนภาวนา
https://drive.google.com/file/d/1EAa22K8fTIRsYu5Zm7-Cl8IUAVh5os7s/view?usp=sharing