รอบสุดท้ายของปี 2565 คอร์ส “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 17

 

รอบสุดท้ายของปี 2565 คอร์ส “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 17 *** ใกล้ปิดรับสมัครแล้ว ***

เรียนรู้การสะกดจิตบำบัดและการฝึกหัดใจ ผ่านหลักคิดวิธีพุทธและศาสตร์ Hypnosis (รอบสุดท้ายของปี)

 

👉 ขั้นต้น-กลาง เรียนวันที่ 8 – 9 , 15 – 16 ตุลาคม 2565 (รวม 4 วัน)
👉 ขั้นสูง (Certified Hypnotherapist) เรียนวันที่ 22 – 23 , 29 – 30 ตุลาคม 2565 (รวม 4 วัน)

 

อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom มีสามช่วงต่อวัน ต้องเข้าครบทั้งสามช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 : 9.00 – 10.30 น. , ช่วงที่ 2 : 12.30 – 14.00 น. และ ช่วงที่ 3 : 15.30 – 17.00 น. เฉพาะวันเสาร์ มีช่วงที่ 4 : 20.00 น. – 21.30 น. เป็นการสอนหรือฝึกในเนื้อหาเสริมเฉพาะผู้เรียนที่สะดวก ไม่บังคับต้องเข้าทุกคน

 

🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟

 

✅ ค่าใช้จ่าย : สนับสนุนค่าลงทะเบียน 3,900 บาท ถึง 5,400 บาท ต่อคอร์ส ตามกำลังทรัพย์
การสมทบผู้ที่มีกำลังทรัพย์จ่ายในอัตรามากก็จะช่วยให้ผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์ไม่มากได้ร่วมเรียน , ขอแบ่งชำระสองงวดทีละกึ่งหนึ่งได้ โดยงวดที่สองจะต้องชำระภายในไม่เกินวันสุดท้ายของการอบรม
ค่าลงทะเบียนนี้จะเป็นการสนับสนุนโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟

 

“ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 17 เป็นหลักสูตรการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติเพื่อการเข้าใจพลังของจิต การโปรแกรมจิต และการฝึกหัดจิต เพื่อการพัฒนาตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง สัมผัสจริง ผ่านการดูแลตนเองและผู้อื่น

 

👉 เนื้อหาการอบรมสี่วัน (ขั้นต้นและกลาง) :

1. ทำความรู้จักการสะกดจิต และแก่นแท้ของการสะกดจิตที่มีอยู่ในชีวิต
2. การสะกดจิตเพื่อการเยียวยา ปลุกพลัง สร้างความเชื่อ และปัญญา
3. การฝึกเพื่อกำกับจิต ด้วยเทคนิค 4 ใจ 1 ไก
4. การสะกดจิตย้อนวัย สำรวจเรื่องราวชีวิตในจิตใต้สำนึก
5. การใช้จินตภาพการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ
6. การฝึกโปรแกรมจิตผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
7. กลไกของจิตกับปมชีวิต
8. การสะกดจิตเพื่อระลึกอดีตชาติ (Past life Regression)
9. การเขียนเพื่อโปรแกรมจิต และร่างสคริปต์การสะกดจิต
ผู้ผ่านการอบรมในขั้นนี้จะสามารถเรียนต่อในการอบรมขั้นสูงได้ Certified Hypnotherapist (C.Ht)

 

👉 เนื้อหาการอบรมสี่วัน (ขั้นสูง)
เฉพาะผู้เรียนจบขั้นต้นและขั้นกลางแล้วเท่านั้น

1. การบ่มเพาะญาณทัศน์ด้วยการโปรแกรมจิต
2. การประยุกต์ใช้เทคนิคการสะกดจิตในด้านต่างๆ
3. สิ่งที่ลึกซึ้งกว่าจิตใต้สำนึก
4. การค้นหาสิ่งที่เป็นเป้าหมายทางจิตวิญญาณ
5. การสั่งจิตระลึกถึงอนาคต (Future Life Progression) การสะกดจิตกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจิต
6. วิญญาณ ชีวิตระหว่างภพ (Life Between Life Regression)
7. หลักการความเป็นนักสะกดจิตเพื่อการบำบัดและการช่วยเหลือผู้อื่น
8. การฝึกสะกดจิตเป็นหมู่คณะ
9. ได้รับใบประกาศ Certified Hypnotherapist (C.Ht) เมื่อจบครบสี่วันและผ่านการทดสอบ

 

🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟

 

👉 กรอกใบสมัคร : https://forms.gle/EZz493QbDDgdiKeTA
👉 เว็บไซต์หลักสูตร :
https://youngawakening.org/write4life/mindpower/

 

 

*** ส่วนหนึ่งของผลลัพธ์การเรียนขั้นสูง รุ่นที่ 5 จากผู้เรียนที่ผ่านการอบรม

 

✅ ข้ามขอบของตัวเองด้วยการทำในสิ่งที่ปฏิเสธมาโดยตลอดได้สำเร็จ และเป็นประโยชน์กับทุกหัวใจที่เดินทางมาเรียนรู้ด้วยกัน
✅ เปิดรับ เปิดใจ เปิดกว้างให้กับเพื่อนมนุษย์ได้เข้ามาในพื้นที่ของตัวเอง วางใจและศรัทธาในความสามารถของตัวเอง เผื่อแผ่กับผู้อื่นอย่างไม่แบ่งแยก
✅ ได้รับประสบการณ์จากเพื่อน นำไปใช้ปรับปรุงแก้ไข 
พัฒนาตัวเอง
✅ ฝึกการนำพาผู้คนให้มีพลังกาย พลังใจ พลังสติปัญญา ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน การใช้คำ ใช้ภาษา ใช้น้ำเสียง ได้เห็นแนวคิด ได้เห็นวิธีปฏิบัติ ซึ่งเป็นประโยชน์
✅ รับฟังความคิดเห็น​ผู้อื่นมากขึ้น กล้าแสดงออก แก้ไขปัญหา​เฉพาะ​หน้า และมีจิตที่นิ่งสงบมากขึ้น
✅ ทำลายกำแพงความกลัว ความไม่มั่นใจในตัวเองของการที่ต้องพูดเพื่อให้ผู้อื่นคล้อยตาม
✅ รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
✅ เห็นความจริงบางอย่างที่เรายึดมั่นถือมั่นมานาน ได้เข้าใจจิตใต้สำนึกของตัวเองในอีกด้านหนึ่ง รู้สึกได้ว่าเติบโตทางสติปัญญาและพร้อมจะน้อมไปเพื่อการลดละตัวตน