“ห้องเรียน พลังแห่งจิต”

พัฒนาชีวิตด้วยการสะกดจิตและการฝึกใจ เพื่อชีวิตตนและผู้อื่น

ขั้นต้นและขั้นกลาง , ขั้นสูง (Certified Hypnotherapist)

 

รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการ ปัญญ์ สเปซ และโครงการกุศลอื่นๆ ของสถาบันฯ

ประกาศ เปลี่ยนรูปแบบการเรียน เป็นออนไลน์

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่รุนแรงมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยและการช่วยสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม ทางเราจึงต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียน ห้องเรียน พลังแห่งจิต รุ่นที่ 14 ในวันที่ 17-18 และ 24-25 เมษายน 2564 เป็นออนไลน์ งดเว้นการจัดอบรมที่สำนักงานสถาบัน

โดยจะเป็นรูปแบบการอบรมเดียวกันกับรุ่นที่ 12 และ 13 ที่ผ่านมา ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

 

> ⏰ อบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Meeting ของแอพพลิเคชั่น Line
โดยจะต้องเข้าเรียน ตามเวลาด้านล่าง

ช่วงที่ 1 : 9.00 – 10.30 น.
ช่วงที่ 2 : 12.30 – 14.00 น.
ช่วงที่ 3 : 15.30 – 17.00 น.

ผู้เรียนจะต้องเข้าครบทั้งสามช่วง ตลอดทั้ง 4 วัน โดยจะต้องจัดสรรสิ่งแวดล้อมในเวลาเข้าเรียนมิให้มีเสียงหรือสิ่งอื่นใดรบกวน , ระหว่างวันและระหว่างสัปดาห์จะมีการบ้าน / การฝึกเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างในการอบรมในห้องเรียน ทางเราขอใช้เป็นค่าดำเนินการส่งใบประกาศ (เป็นรุ่นแรกที่ให้ใบประกาศขั้นต้น-ขั้นกลาง)

 

🪄 ยังเปิดรับสมัครเข้าเรียนเพิ่มเติม คลิกที่ปุ่ม “กรอกใบสมัคร” ได้เลย

ห้องเรียน พลังแห่งจิต เป็นหลักสูตรการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติเพื่อการเข้าใจจิตใจ พลังของชีวิต และกรอบความคิด เรียนรู้ใช้ศักยภาพและพลัง ทั้งด้านคุณและโทษ ผ่านองค์ความรู้การสั่งจิตบำบัดและการภาวนา เพื่อการพัฒนาตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง สัมผัสจริง ผ่านการดูแลตนเองและผู้อื่น

ความเข้าใจเกี่ยวกับจิต เหมือนยากและไกลตัว แต่จิตใจเรามีศักยภาพและพลังที่คอยกำหนดการกระทำและชีวิตเราอยู่เสมอมา มีปัจจัยภายนอกและภายในที่คอยโน้มน้าวจิตหรือสั่งจิตกำหนดการคิด ความรู้สึก และการกระทำ การเรียนรู้ “พลังแห่งจิต” เพื่อรู้ทัน และรู้ใช้ คุณสมบัติของจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงและดูแลชีวิตได้ด้วยตัวเราเอง โดยกระบวนการสอนจะทำให้เรื่องเหล่านั้นเข้าใจได้โดยง่ายและได้ลงมือฝึกฝนในชีวิตจริงของตน ผ่านความรู้ด้านพุทธธรรมและการกำกับจิตในศาตร์การสั่งจิตบำบัด

การพัฒนาตัวเราด้วยศาสตร์พลังแห่งจิตนี้ สามารถนำไปใช้ในหลากหลายด้านของชีวิต ตั้งแต่การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง การนำปัญญาภายในออกมาชี้ทางแก่ชีวิต การเยียวยาบาดแผลในอดีต การสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้อื่น การฟื้นฟูสุขภาพกายและส่งเสริมการทำงาน ผู้เรียนมิเพียงได้ฝึกสั่งจิตตนเท่านั้น แต่จะยังได้เป็นนักสะกดจิตหรือนักพลังแห่งจิตที่ช่วยเหลือเพื่อนหรือผู้อื่นได้อีกด้วย สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์ของเราอยู่แล้ว แต่ผู้รู้ใช้ย่อมมีโอกาสสร้างสรรค์ได้มากมาย

กำหนดการปี 2564

 

👩🏼‍🏫 ห้องเรียน พลังแห่งจิต รุ่นที่ 14 รวมขั้นต้นและขั้นกลาง : วันที่ 17 – 18 , 24 – 25 เมษายน 2564

👨🏻‍🏫  ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง : วันที่ 16 – 17 , 23 – 24 ตุลาคม 2564 (รวม 4 วัน)

หัวข้อเนื้อหา ขั้นต้นและขั้นกลาง

 

สอนรวมกันในคอร์ส “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” 4 วัน

 • ทำความรู้จักการสะกดจิต อำนาจความคิด และแก่นแท้ของการสะกดจิตที่มีอยู่ในชีวิต
 • การสะกดจิตเพื่อการเยียวยา การปลุกพลังสร้างความเชื่อ และการสะกดจิตเพื่อปัญญา
 • การฝึกเพื่อกำกับจิต ด้วยเทคนิค 4 ใจ 1 ไก
 • การสะกดจิตย้อนวัย สำรวจเรื่องราวชีวิตในจิตไร้สำนึก ควบคู่กับกิจกรรมศิลปะ
 • การฝึกสมาธิภาวนาเบื้องต้น และการสะกดจิตกับหลักพุทธศาสนา
 • การใช้จินตภาพการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาความจำ การโปรแกรมความเชื่อมั่น การสร้างหรือปลุกเร้าความรู้สึก การรักษาจิตใจและการกำหนดทิศทางชีวิตและการงาน
 • การฝึกโปรแกรมจิตผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวันกลไกของจิตกับปมชีวิต และการฝึกฝนเพื่อรู้เท่าทันและปรับเปลี่ยนตนเอง
 • การสะกดจิตเพื่อระลึกอดีตชาติ (Past life Regression)
 • การเขียนเพื่อโปรแกรมจิต และร่างสคริปต์การสะกดจิต

หัวข้อเนื้อหา ขั้นสูง

 

 • การบ่มเพาะญาณทัศน์ด้วยการสะกดจิตและการฝึกสมาธิภาวนา
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคการสะกดจิตในการอบรมทั่วไป และการประยุกต์ร่วมกับกิจกรรมต่างๆ
 • ศิลปะ การเคลื่อนไหว และการฝึกฝนเพื่อพัฒนาปัญญาญาณ
 • สิ่งที่ลึกซึ้งกว่าจิตใต้สำนึกคืออะไร และจะค้นหาสิ่งที่เป็นเป้าหมายทางจิตวิญญาณอย่างไร
 • การสั่งจิตระลึกถึงอนาคต (Future Life Progression) การสะกดจิตกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ ชีวิตระหว่างภพ (Life Between Life Regression)
 • หลักการความเป็นนักพลังแห่งจิตเพื่อการบำบัดและการช่วยเหลือผู้อื่น
 • การฝึกสะกดจิตเป็นหมู่คณะ
 • ได้รับใบประกาศ Certified Hypnotherapist (C.Ht) เมื่อจบครบสี่วันและผ่านการทดสอบ

ความสำคัญที่ต้องเรียนรู้เนื้อหานี้

 

เพราะภายในจิตใจเรามีคุณสมบัติและโทษสมบัติที่ทั้งส่งเสริมและบั่นทอนชีวิตของเรามากมาย เราทุกคนมีการสะกดจิตหรือการโปรแกรมจิตผ่านความคิดและการกระทำในชีวิตประจำวันอย่างไม่รู้ตัวและไม่รู้จักใช้ให้เกิดคุณค่า เราจึงไม่อาจเข้าถึงศักยภาพและความสุขที่แท้จริงในชีวิตได้อย่างเต็มเปี่ยม

สำหรับผู้ทำงานเพื่อผู้อื่น มิว่าผ่านการอบรมหรือกิจกรรมโครงการ ความรู้การสะกดจิตย่อมทำให้การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างลึกซึ้งและช่วยเติมเต็มหลายๆ จุดของการอบรมได้ มิว่าการฝังบทเรียนให้แนบแน่นและแนบเนา การสั่งแรงจูงใจและการค้นหาสาเหตุของปัญหาต่างๆ เพื่อหาทางแก้ไข  ความรู้เรื่องนี้จะช่วยเราให้พบทางออกจากอุปสรรคที่กั้นขวางความสำเร็จของงาน เพราะการสะกดจิตเป็นเรื่องของจิต และความสำเร็จต่างๆ เริ่มต้นจากตรงนี้

สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาชีวิตของตนเอง การสะกดจิตมิใช่การบังคับจากคนอื่น เหมือนที่สิ่งแวดล้อมคอยชักจูงหรือปิดกั้นโอกาส แต่เป็นการฝึกกำกับและควบคุมปัจจัยในตัวเราเองที่จะพาชีวิตไปสู่ความทุกข์ หรือความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อเข้าใจและเข้าถึงสิ่งที่ดีงามในตัวเรา ดูแลพลังในจิตและกายด้วยตัวเราเอง

กระบวนการสอนในห้องเรียน

 

“ห้องเรียน พลังแห่งจิต” เน้นการมีส่วนร่วมและการค้นพบศักยภาพในจิตและกายของตนด้วยตนเอง บรรยายบางส่วน ลงมือปฏิบัติหลายส่วน และร่วมแลกเปลี่ยนเสวนา

การอบรมจะประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. การบรรยายหรือการระดมความรู้ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การสะกดจิตคืออะไร ศักยภาพแห่งจิตส่งผลอย่างไรบ้าง ได้เรียนรู้สิ่งใดบ้างจากการลงมือทำซึ่งมีประโยชน์หลากหลายต่อชีวิต

2.การสั่งจิตกลุ่ม เป็นกระบวนการสั่งจิตกลุ่มโดยอาจารย์เพื่อเดินทางสำรวจเรื่องราว ผ่อนพักตระหนักรู้ สร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจ ทดลองเพื่อสังเกต และเพื่อการบำบัดหรือการพัฒนาชีวิต

3.การฝึกสั่งจิตตนและเพื่อนด้วยตนเอง เป็นภาคการฝึกปฏิบัติที่จะมีตั้งแต่วันแรกของการอบรมจนถึงวันสุดท้ายของขั้นสูง เพื่อประจักษ์ด้วยตนเองว่าคุณสมบัติของการเป็นนักสะกดจิตหรือนักสั่งจิตมีอยู่แล้วในตัวเราและนำออกมาใช้ได้อย่างน่ามหัศจรรย์ใจ ขณะที่ฝึกสั่งจิตให้เพื่อน ตัวเราก็ได้รับการสั่งจิตเพื่อพัฒนาด้วยเช่นกัน

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สกัดบทเรียนจากประสบการณ์ ตั้งคำถาม วิเคราะห์เพื่อความเข้าใจ และหลอมรวมพลังแห่งจิตด้วยกัน

5 กิจกรรมการภาวนาและการปรับจักระ เพื่อฝึกพลังแห่งจิต สมาธิ และการพัฒนาสุขภาพกายใจผ่านองค์ความรู้เรื่องจักระ ด้วยการใช้การภาวนาอย่างง่าย และกิจกรรมศิลปะ

 

สถานที่ และ เวลาในการอบรม

 

ณ สำนักงานใหญ่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซอยงามวงศ์วาน 7 ใกล้สี่แยกแคราย (สามารถลงรถไฟฟ้า สถานี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี (สายสีม่วง) แล้วต่อรถประจำทาง/taxi ระยะทาง 1 กิโลเมตรครึ่ง)

แผนที่ : https://goo.gl/maps/WzFHPJAAP512

เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น. อบรมเวลา 9.00 น. – 17.00 น. ของทุกวันเรียน

 

* กรณีเกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาด จนเป็นเหตุไม่สามารถจัดการอบรมในห้องได้ การอบรมจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ในวันและเวลาเดียวกัน

 

ค่าใช้จ่าย

 

ห้องเรียน พลังแห่งจิต : บริจาค 3,200 บาท ถึง 5,400 บาท ต่อคอร์ส ตามกำลังทรัพย์

ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง  : บริจาค 3,200 ถึง 5,400 บาท ต่อคอร์ส ตามกำลังทรัพย์

โดยค่าอบรมของผู้ที่มีกำลังทรัพย์จ่ายในอัตรามากก็จะช่วยให้ผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์ไม่มากได้ร่วมเรียน

ขอแบ่งชำระสองงวดได้ โดยงวดที่สองจะต้องชำระภายในไม่เกินวันสุดท้ายของการอบรม

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

1 ) โครงการ ประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ 11

2 ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ

3 ) โครงการ ห้องเรียน เขียนภาวนา

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

วิทยากร

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

 

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา

ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์  “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

“ตอนแรกคิดว่าการฝึกสะกดจิตตัวเองหรือผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องยากและค่อนข้างไกลตัว เมื่อมาเรียนแล้วจึงพบว่าเราสะกดจิตตัวเอง ผู้อื่น และโดนผู้อื่นสะกดจิตตลอดเวลาในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ผ่านทั้งคำพูด การกระทำ และสัญลักษณ์ต่างๆ

“ในห้องเรียนครูโอเล่ได้สอนความเข้าใจหลายๆ อย่างที่คิดว่ายากให้เป็นสิ่งที่ง่ายและจับต้อง เข้าใจได้ง่าย อันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมาก อีกทั้งบรรยากาศในห้องเรียนที่อบอุ่น เป็นกันเองของทุกคนที่ร่วมกันเรียนรู้ ทำให้เกิดความสงบ สบาย สนุก วางใจได้โดยง่าย

“ในตอนแรกที่สมัครเข้าใจว่าเป็นการเรียนทฤษฎีที่เป็นรากฐานของการเรียนคอร์สกึ่งออนไลน์ที่เคยลงเรียนมา มีความคิดไปก่อนว่าอาจจะน่าเบื่อ แต่ความเป็นจริงกลับสนุกมาก ครูมีเทคนิคให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติก่อน ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม และเข้าใจเนื้อหาที่ครูสอนโดยง่าย ทำให้เป็นการเรียนรู้ที่สนุก และได้รับความรู้เกินกว่าที่คาดไว้ อีกทั้งมีหลายอย่างที่ดีเกิดขึ้นในใจมากมาย”

คุณเจี๊ยบ ผู้เรียนหลักสูตร ห้องเรียน พลังแห่งจิต รุ่นที่ 5

 

“บทเรียนสำคัญที่ผมได้รับคือการที่ได้เปิดใจ ลดอัตตาของตนเอง เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาชีวิตด้านในซึ่งทำได้ยาก ในชีวิตประจำวัน

“สิ่งที่ได้ฝึกฝนและประทับใจส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ด้านในของตนเอง ปมต่างๆที่ผ่านมาในชีวิต เข้าใจตนเองได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างลึกซึ้ง รวมถึงประทับใจอาจารย์โอเล่ และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทีได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆ อย่างจริงใจ”

คุณโทน ผู้เรียนหลักสูตร ห้องเรียน พลังแห่งจิต รุ่นที่ 5

การสมัคร

 

กดปุ่มข้างบนเพื่อกรอกใบสมัคร หลังจากทางทีมงานได้พิจารณาให้เข้าร่วมได้แล้ว จะมีอีเมลและข้อความโทรศัพท์แจ้ง จากนั้นจึงให้โอนค่าลงทะเบียนทางบัญชีที่ทีมงานได้แจ้งไปก่อนหมดเขต โดยจะพิจารณาจากเหตุผลในการกรอกใบสมัครและปัจจัยต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้ยืนยันการเข้าเรียนครบจำนวนแล้ว

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ โดยจะไม่มีการคืนเงินเมื่อไม่เข้าร่วมการอบรมอย่างเต็มที่ตามที่สมัครไว้ แต่สามารถเลื่อนได้หากมีความจำเป็น โดยไม่เกินปีเดียวกันกับการอบรมนั้น ๆ หรือตามที่โครงการพิจารณา

ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอตามอัตราหรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลัง โปรดแจ้งเหตุผลให้ทางผู้ประสานงานหรือครูผู้สอนให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

* กรณีเกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาด จนเป็นเหตุไม่สามารถจัดการอบรมในห้องได้ การอบรมจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ในวันและเวลาเดียวกัน

ติดต่อสอบถาม

dhammaliterary@gmail.com

facebook.com/khianpianchiwit

เบอร์โทรศัพท์ 065 396 5329