ห้องเรียน พลังแห่งจิต

“ห้องเรียน พลังแห่งจิต”

เรียนรู้การสะกดจิตและการฝึกใจ ผ่านหลักคิดวิธีพุทธและการสะกดจิตบำบัด

ขั้นต้นและขั้นกลาง , ขั้นสูง (Certified Hypnotherapist)

 

รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการ ปัญญ์ สเปซ และโครงการกุศลอื่นๆ ของสถาบันฯ

 

ห้องเรียน พลังแห่งจิต เป็นหลักสูตรการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติเพื่อการเข้าใจจิตใจ พลังของชีวิต และกรอบความคิด เรียนรู้ใช้ศักยภาพและพลัง ทั้งด้านคุณและโทษ ผ่านองค์ความรู้การสั่งจิตบำบัดและการภาวนา เพื่อการพัฒนาตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง สัมผัสจริง ผ่านการดูแลตนเองและผู้อื่น

 

ความเข้าใจเกี่ยวกับจิต เหมือนยากและไกลตัว แต่จิตใจเรามีศักยภาพและพลังที่คอยกำหนดการกระทำและชีวิตเราอยู่เสมอมา มีปัจจัยภายนอกและภายในที่คอยโน้มน้าวจิตหรือสั่งจิตกำหนดการคิด ความรู้สึก และการกระทำ การเรียนรู้ “พลังแห่งจิต” เพื่อรู้ทัน และรู้ใช้ คุณสมบัติของจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงและดูแลชีวิตได้ด้วยตัวเราเอง โดยกระบวนการสอนจะทำให้เรื่องเหล่านั้นเข้าใจได้โดยง่ายและได้ลงมือฝึกฝนในชีวิตจริงของตน ผ่านความรู้ด้านพุทธธรรมและการกำกับจิตในศาตร์การสั่งจิตบำบัด

 

การพัฒนาตัวเราด้วยศาสตร์พลังแห่งจิตนี้ สามารถนำไปใช้ในหลากหลายด้านของชีวิต ตั้งแต่การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง การนำปัญญาภายในออกมาชี้ทางแก่ชีวิต การเยียวยาบาดแผลในอดีต การสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้อื่น การฟื้นฟูสุขภาพกายและส่งเสริมการทำงาน ผู้เรียนมิเพียงได้ฝึกสั่งจิตตนเท่านั้น แต่จะยังได้เป็นนักสะกดจิตหรือนักพลังแห่งจิตที่ช่วยเหลือเพื่อนหรือผู้อื่นได้อีกด้วย สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์ของเราอยู่แล้ว แต่ผู้รู้ใช้ย่อมมีโอกาสสร้างสรรค์ได้มากมาย

กำหนดการเปิดรับสมัคร

 

👩🏼‍🏫 ห้องเรียน พลังแห่งจิต รุ่นที่ 15 ขั้นต้นและขั้นกลาง :

วันที่ 2 – 3 , 9 – 10 ตุลาคม 2564 (รวม 4 วัน) ออนไลน์ผ่าน Zoom

 

👨🏻‍🏫  ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง :

วันที่ 16 – 17 , 23 – 24 ตุลาคม 2564 (รวม 4 วัน) ออนไลน์ผ่าน Zoom

เวลาเข้าเรียน

 

⏰ การอบรมมีสามช่วงต่อวัน ต้องเข้าครบทั้งสามช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 : 9.00 – 10.30 น. , ช่วงที่ 2 : 12.30 – 14.00 น. และ ช่วงที่ 3 : 15.30 – 17.00 น.


มีการบ้านระหว่างสัปดาห์แรกกับสัปดาห์ที่สอง

ผู้เรียนต้องสามารถเข้าได้ครบทั้งสี่วัน และส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์อย่างครบถ้วน ขอสงวนให้ผู้เรียนที่ตรงเวลาและทำตามเงื่อนไขเท่านั้น 

 

หัวข้อเนื้อหา ขั้นต้นและขั้นกลาง

สอนรวมกันในคอร์ส “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” 4 วัน

 

 • ทำความรู้จักการสะกดจิต อำนาจความคิด และแก่นแท้ของการสะกดจิตที่มีอยู่ในชีวิต
 • การสะกดจิตเพื่อการเยียวยา การปลุกพลังสร้างความเชื่อ และการสะกดจิตเพื่อปัญญา
 • การฝึกเพื่อกำกับจิต ด้วยเทคนิค 4 ใจ 1 ไก
 • การสะกดจิตย้อนวัย สำรวจเรื่องราวชีวิตในจิตไร้สำนึก ควบคู่กับกิจกรรมศิลปะ
 • การฝึกสมาธิภาวนาเบื้องต้น และการสะกดจิตกับหลักพุทธศาสนา
 • การใช้จินตภาพการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาความจำ การโปรแกรมความเชื่อมั่น การสร้างหรือปลุกเร้าความรู้สึก การรักษาจิตใจและการกำหนดทิศทางชีวิตและการงาน
 • การฝึกโปรแกรมจิตผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวันกลไกของจิตกับปมชีวิต และการฝึกฝนเพื่อรู้เท่าทันและปรับเปลี่ยนตนเอง
 • การสะกดจิตเพื่อระลึกอดีตชาติ (Past life Regression)
 • การเขียนเพื่อโปรแกรมจิต และร่างสคริปต์การสะกดจิต

หัวข้อเนื้อหา ขั้นสูง

เฉพาะผู้เรียนจบขั้นต้นและขั้นกลางแล้วเท่านั้น

 

 • การบ่มเพาะญาณทัศน์ด้วยการสะกดจิตและการฝึกสมาธิภาวนา
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคการสะกดจิตในการอบรมทั่วไป และการประยุกต์ร่วมกับกิจกรรมต่างๆ
 • ศิลปะ การเคลื่อนไหว และการฝึกฝนเพื่อพัฒนาปัญญาญาณ
 • สิ่งที่ลึกซึ้งกว่าจิตใต้สำนึกคืออะไร และจะค้นหาสิ่งที่เป็นเป้าหมายทางจิตวิญญาณอย่างไร
 • การสั่งจิตระลึกถึงอนาคต (Future Life Progression) การสะกดจิตกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ ชีวิตระหว่างภพ (Life Between Life Regression)
 • หลักการความเป็นนักพลังแห่งจิตเพื่อการบำบัดและการช่วยเหลือผู้อื่น
 • การฝึกสะกดจิตเป็นหมู่คณะ
 • ได้รับใบประกาศ Certified Hypnotherapist (C.Ht) เมื่อจบครบสี่วันและผ่านการทดสอบ

กระบวนการสอน

 

“ห้องเรียน พลังแห่งจิต” เน้นการมีส่วนร่วมและการค้นพบศักยภาพในจิตและกายของตนด้วยตนเอง ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่

 • การบรรยายความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับจิตใจ
 • กระบวนการสะกดจิตกลุ่มโดยครูผู้สอนเพื่อสาธิตวิธีการและชวนสำรวจจิตใต้สำนึก
 • การฝึกสะกดจิตตัวเองและเพื่อนร่วมเรียนเพื่อพัฒนาทักษะนักสะกดจิตที่ใช้ประโยชน์กับเรื่องอื่นๆ ได้อีกด้วย
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สกัดบทเรียนจากประสบการณ์อย่างมีส่วนร่วม
 • กิจกรรมฝึกสมาธิภาวนา

ค่าใช้จ่าย

 

✅ ห้องเรียน พลังแห่งจิต : ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ถึง 5,400 บาท ต่อคอร์ส ตามกำลังทรัพย์ 

✅ ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง  : ค่าลงทะเบียน 3,500 ถึง 5,400 บาท ต่อคอร์ส ตามกำลังทรัพย์

 

การสมทบผู้ที่มีกำลังทรัพย์จ่ายในอัตรามากก็จะช่วยให้ผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์ไม่มากได้ร่วมเรียน

ศิษย์เก่าที่เคยเรียนจบไปแล้ว คิดตามบริจาคสำหรับทั้งสอง ยกเว้นรอบที่มีค่าอาหาร

ขอแบ่งชำระสองงวดทีละกึ่งหนึ่งได้ โดยงวดที่สองจะต้องชำระภายในไม่เกินวันสุดท้ายของการอบรม

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

 • โครงการ ประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ 11
 • โครงการ ปัญญ์ สเปซ
 • โครงการ ห้องเรียน เขียนภาวนา

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

วิทยากร

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

 

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา

ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์  “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

“ตอนแรกคิดว่าการฝึกสะกดจิตตัวเองหรือผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องยากและค่อนข้างไกลตัว เมื่อมาเรียนแล้วจึงพบว่าเราสะกดจิตตัวเอง ผู้อื่น และโดนผู้อื่นสะกดจิตตลอดเวลาในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ผ่านทั้งคำพูด การกระทำ และสัญลักษณ์ต่างๆ

“ในห้องเรียนครูโอเล่ได้สอนความเข้าใจหลายๆ อย่างที่คิดว่ายากให้เป็นสิ่งที่ง่ายและจับต้อง เข้าใจได้ง่าย อันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมาก อีกทั้งบรรยากาศในห้องเรียนที่อบอุ่น เป็นกันเองของทุกคนที่ร่วมกันเรียนรู้ ทำให้เกิดความสงบ สบาย สนุก วางใจได้โดยง่าย

“ในตอนแรกที่สมัครเข้าใจว่าเป็นการเรียนทฤษฎีที่เป็นรากฐานของการเรียนคอร์สกึ่งออนไลน์ที่เคยลงเรียนมา มีความคิดไปก่อนว่าอาจจะน่าเบื่อ แต่ความเป็นจริงกลับสนุกมาก ครูมีเทคนิคให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติก่อน ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม และเข้าใจเนื้อหาที่ครูสอนโดยง่าย ทำให้เป็นการเรียนรู้ที่สนุก และได้รับความรู้เกินกว่าที่คาดไว้ อีกทั้งมีหลายอย่างที่ดีเกิดขึ้นในใจมากมาย”

คุณเจี๊ยบ ผู้เรียนหลักสูตร ห้องเรียน พลังแห่งจิต รุ่นที่ 5

 

“บทเรียนสำคัญที่ผมได้รับคือการที่ได้เปิดใจ ลดอัตตาของตนเอง เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาชีวิตด้านในซึ่งทำได้ยาก ในชีวิตประจำวัน

“สิ่งที่ได้ฝึกฝนและประทับใจส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ด้านในของตนเอง ปมต่างๆที่ผ่านมาในชีวิต เข้าใจตนเองได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างลึกซึ้ง รวมถึงประทับใจอาจารย์โอเล่ และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทีได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆ อย่างจริงใจ”

คุณโทน ผู้เรียนหลักสูตร ห้องเรียน พลังแห่งจิต รุ่นที่ 5

การสมัคร

 

กดปุ่มข้างบนเพื่อกรอกใบสมัคร หลังจากทางทีมงานได้พิจารณาให้เข้าร่วมได้แล้ว จะมีอีเมลและข้อความโทรศัพท์แจ้ง จากนั้นจึงให้โอนค่าลงทะเบียนทางบัญชีที่ทีมงานได้แจ้งไปก่อนหมดเขต โดยจะพิจารณาจากเหตุผลในการกรอกใบสมัครและปัจจัยต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้ยืนยันการเข้าเรียนครบจำนวนแล้ว

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ โดยจะไม่มีการคืนเงินเมื่อไม่เข้าร่วมการอบรมอย่างเต็มที่ตามที่สมัครไว้ แต่สามารถเลื่อนได้หากมีความจำเป็น โดยไม่เกินปีเดียวกันกับการอบรมนั้น ๆ หรือตามที่โครงการพิจารณา

ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอตามอัตราหรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลัง โปรดแจ้งเหตุผลให้ทางผู้ประสานงานหรือครูผู้สอนให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

dhammaliterary@gmail.com

facebook.com/khianpianchiwit