(ศิษย์เก่าเขียนภาวนา) เชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัย เขียนภาวนา

 

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัย เขียนภาวนา ในหัวข้อ

“การศึกษาประสบการณ์การเห็นคุณค่าในตัวเองผ่านการเขียนภาวนา :
การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา”

 

สวัสดีครับ ขอเชิญชวนนักเรียนศิษย์เก่าหลักสูตร “เขียนภาวนา” ทุกรอบ ทุกรูปแบบการเรียน ตลอดสิบสามรุ่นที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนในด้านการเห็นคุณค่าในตัวเอง ทั้งผู้ที่รู้สึกว่าตนเองนั้นยังไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวเอง หรือเห็นคุณค่าน้อย หรือเห็นคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วแต่ต้องการพัฒนาให้จริงแท้ยิ่งขึ้นไป นี่คงเป็นโอกาสในการศึกษาร่วมกันว่า การเขียนภาวนาจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตัวเองผ่านผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันอย่างไร

ต้นคิดไอเดียนี้มาจากสารนิพนธ์ของ อภิชาติ ทองสุกแสง (ตั้ม) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา นักเรียนเก่าคอร์ส เขียนภาวนา ทั้งในรูปแบบกึ่งออนไลน์สี่สัปดาห์ และแบบออฟไลน์สองวันในคอร์ส พื้นฐาน เขียนภาวนา ซึ่งได้ทำวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสบการณ์การเห็นคุณค่าในตัวเองผ่านการเขียนภาวนา” โดยเก็บข้อมูลจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง จนได้เป็นงานศึกษาที่สะท้อนคุณประโยชน์ของการเขียนภาวนาในเรื่องการเห็นคุณค่าของตัวเอง โดยได้เผยแพร่เป็นงานวิจัยรวมเล่มของหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(จิตตปัญญาศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564 (ปัจจุบันบทคัดย่อยังไม่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ)

การวิจัยนั้นใช้ระเบียบวิจัยแบบฮิวริสติก ผ่านการเก็บข้อมูลจากการเขียนภาวนา การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม และบันทึกต่างๆ ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการวิจัย นำมาสังเคราะห์และสรุปจนพบว่า “การเขียนภาวนาทำให้ผู้วิจัยเห็นค้นพบคุณค่าในตนเอง คือ ศักยภาพในการพัฒนาตัวเอง และความปรารถนาดีในการพัฒนาคนอื่น อีกทั้งช่วยให้ผู้วิจัยเท่าทันความรู้สึกของตนเอง จนนำไปสู่การเห็นมุมมองในการเปรียบเทียบที่เปลี่ยนแปลงไป คือ เห็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง และเมื่อพัฒนาตนเองได้สำเร็จตามเป้าหมายเล็กๆ ที่วางไว้ก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจ และกลับมาทำให้ผู้วิจัยเห็นคุณค่าในตนเองได้ซึ่งช่วยลดความต้องการการเห็นคุณค่าจากผู้อื่นลง”

ตั้ม – ผู้วิจัยได้นำเสนอให้มีการศึกษาวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยาเพิ่มเติมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ เพื่อยืนยันและสะท้อนประสบการณ์การเห็นคุณค่าในตัวเองผ่านการเขียนภาวนาที่แตกต่างหรือลุ่มลึกมากขึ้น ข้อเสนอนี้เองร่วมกับการสังเกตผู้เรียนในหลักสูตร เขียนภาวนา รุ่นที่ผ่านมา ทำให้ผมตั้งใจที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่การเขียนภาวนาอย่างเป็นจริงเป็นจังขึ้น เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องจากผู้ผ่านการปฏิบัติที่ผ่านมา

โครงการรอบนี้ขอรับเฉพาะศิษย์เก่า เขียนภาวนา เท่านั้น มิว่าจะเคยเรียนรูปแบบใดหรือเป็นระยะเวลานานเท่าใด ซึ่งจะมีการเปิดรับสำหรับผู้ไม่เคยผ่านการอบรม เขียนภาวนา ในรอบต่อๆ ไป โดยผู้เข้าร่วมรอบนี้ไม่จำเป็นจะต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องมาก่อน และไม่จำเป็นจะต้องสามารถจดจำการปฏิบัติเขียนภาวนาได้อย่างครบถ้วน เพราะจะมีการชี้แจงรายละเอียดและการปรับพื้นฐานอีกครั้งในช่วงปฐมนิเทศ ตามรายละเอียดที่แจ้งด้านล่างนี้

อนึ่ง การศึกษานี้ถือเป็นโครงการการกุศลโดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรใด

 

🌼 รูปแบบกิจกรรม

  • กรอกแบบฟอร์มประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองก่อนเริ่มฝึกฝน
  • เขียนภาวนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 ครั้ง จำนวน 12 สัปดาห์ ซึ่งผู้เรียนจะเป็นผู้จัดสรรเวลาด้วยตนเอง (เขียนภาวนาครั้งละ 12 นาทีขึ้นไป สามารถทำมากกว่าหนึ่งครั้งในหนึ่งวันได้) โดยมีหัวข้อให้เลือกบันทึก จำนวน 43 หัวข้อ หรือบันทึกโดยอิสระตามรูปแบบเขียนภาวนาได้
  • ส่งบันทึกเขียนภาวนาทุกสัปดาห์ลงในอัลบั้มกลุ่มไลน์ พร้อมการทบทวนหลังบันทึก
  • พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อทบทวนความรู้สึกและการปฏิบัติ ผ่านการตอบคำถามครูในกลุ่มไลน์ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
  • เข้าร่วมพูดคุยออนไลน์ผ่าน Zoom จำนวน 4 วัน ตามความสะดวก (ไม่บังคับ สามารถเข้าบางช่วงหรือไม่เข้าร่วมได้)
  • สรุปผ่านการกรอกแบบฟอร์มประเมินและการเล่าประสบการณ์การเห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อครบกำหนด 12 สัปดาห์

 

🌼 กำหนดการ

ระยะเวลาการฝึกเขียนภาวนาและส่งบันทึก เริ่มวันที่ 3 กันยายน – 26 พฤศจิกายน 2565

ระยะเวลาการสรุปหลังการปฏิบัติ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2565

ปฐมนิเทศ : วันที่ 3 กันยายน 2565 ทั้งหมดสามช่วงได้แก่ 9.00 – 10.30 น. , 12.30 – 14.00 น. และ 15.30 – 17.00 น. (ควรเข้าครบสามช่วง)

นัดพูดคุยติดตาม ครั้งที่ 1 : วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 19.30 – 21.00 น. 

นัดพุดคุยติดตาม ครั้งที่ 2 : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.30 – 21.00 น.

ปัจฉิมนิเทศ : วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ได้แก่เวลา 9.00 – 12.00 น.

 

* ผู้เข้าร่วม ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการนัดหมายครบทุกวัน แต่หากขาดวันปฐมนิเทศ และ/หรือ ปัจฉิมนิเทศ จะต้องขอให้บันทึกเพื่อทบทวนตามประเด็นที่โครงการต้องการเก็บข้อมูลด้วยตนเองภายหลัง

 

🌼 หมายเหตุ

ครูจะไม่ได้สะท้อนการปฏิบัติของผู้เรียน ไม่ได้ให้คำชื่นชม คำแนะนำ หรือการช่วยตีความ ในระหว่างการปฏิบัติ 3 เดือน แต่จะทำหน้าที่รับฟัง ตอบคำถาม และตั้งคำถามกลุ่มเป็นบางช่วง เพื่อไม่ให้ท่าทีหรือการสื่อสารจากครูเป็นผลต่อการเห็นหรือไม่เห็นคุณค่าในตัวเองของผู้เข้าร่วม ซึ่งจะส่งผลต่อการศึกษาวิจัย

กรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่สามารถทำได้ครบ 4 ครั้งในสัปดาห์ใด สามารถพิจารณาลงมือทำให้มากขึ้นในสัปดาห์ต่อไปหรือหาทางปรับปรุงการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น โดยยังสามารถร่วมกิจกรรมการศึกษาจนจบกระบวนการแม้ลงมือทำไม่ถึงขั้นต่ำต่อสัปดาห์

 

🌼 การเก็บข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

การศึกษานี้จะมีการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมในหลายๆ ส่วน อาทิ ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ อายุ พื้นเพ ประสบการณ์ การตอบแบบฟอร์ม การตอบคำถาม เนื้อหาการเขียนบันทึก เป็นต้น โดยเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการวิจัย ไม่มีการส่งต่อหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้กับบุคคลภายนอก และปิดชื่อผู้เข้าร่วมการศึกษาโดยการใช้นามแฝงเมื่อกล่าวถึงในการสรุปวิจัย

 

🌼 การสมัครเข้าร่วม

แจ้งชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่นได้ที่ อีเมล dhammaliterary@gmail.com

และเพจเฟสบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์

หากเข้าร่วมกลุ่มไลน์ เขียนภาวนา ในรุ่นใด สามารถแจ้งสมัครโดยตรงในกลุ่มไลน์ดังกล่าว