Phone:

Email: youngawakening@gmail.com

Magic Cluster

คอร์สบันทึกบันดาลใจ

เทคนิคเขียนบันทึกเพื่อพัฒนาความคิด และเป็นกระจกสะท้อนชีวิต สำหรับวัยรุ่น

เฉพาะเยาวชนอายุ ๑๕ ปี ถึง ๒๑ ปี เท่านั้น

วันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ วัน (ไม่ค้างคืน)

สามารถขอค้างคืนได้หากไม่สะดวกไปกลับ (จำนวนจำกัด / แจ้งล่วงหน้า)

ค่าลงทะเบียน ๒,๕๐๐ บาท

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 

– เทคนิคการเขียนบันทึกเพื่อการพัฒนาการคิด การรู้จักตนเอง การแก้ไขปัญหา และความจำ
– เทคนิคการประยุกต์การเขียนบันทึกเพื่อการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเรียน การจัดการอารมณ์ การตัดสินใจ การหาทางออก และการเตรียมตัวสอบ
– การฝึกวิเคราะห์ การจับประเด็น และการคิดเชื่อมโยง
– การสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

Magic Cluster คืออะไร

 

– เทคนิคการเขียนบันทึกที่ต่อยอดจากหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ซึ่งสอนผู้ใหญ่มาแล้วมากกว่า ๓๙ รุ่นโดยครูโอเล่
– รูปแบบการเขียนบันทึกที่เน้นการใช้ทั้งแผนผังและการบรรยาย โดยมีการประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย
– ใช้เวลาในการเขียนน้อยแต่ให้ผลมาก และยังสามารถเขียนแบบใช้เวลานานและลงลึกได้อีกด้วย
– ไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการเขียนที่ดี และไม่จำเป็นต้องเขียนสวย แค่พออ่านออกเขียนได้ก็เพียงพอแล้ว
– พัฒนาการใช้สมองสองซีก ควบคู่ไปกับการคิดด้วยการปิ๊งแวบ (Intuition)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

– ศึกษารายละเอียดและสมัครด้วยตนเอง
– มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป และไม่เกิน ๒๑ ปี
– มีความพร้อมในการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้
– มีความตั้งใจและความสนใจในการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
– เรียนรู้และอยู่อย่างเรียบง่าย สามารถให้ความร่วมมือในการทำทุกกิจกรรม

ลักษณะกิจกรรม

 

การอบรม Magic Cluster  ประกอบด้วยกิจกรรม

การเขียนบันทึก , การพูดคุยทบทวนหลังการเขียน , กิจกรรมสันทนาการ และศิลปะการวาดเพื่อส่งเสริมการคิดและการทบทวนตนเอง

ภายใต้หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ตารางกิจกรรม

 

เนื้อหาวันแรก :

– ทบทวนมุมมองและความรู้สึกต่อการเขียน

– การเขียนบันทึกด้วยเทคนิคพื้นฐาน เขียนเปลี่ยนชีวิต สำหรับวัยรุ่น

– การเขียน Magic Cluster หัวข้อต่างๆ เพื่อการทบทวนตนเองและชีวิตที่ผ่านมา

– การเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อใช้ศักยภาพทางสมองและจิตอย่างเต็มที่

 

เนื้อหาวันที่สอง :

– การเขียนบันทึกเพื่อการแก้ปัญหาและสร้างแรงบันดาลใจ

– การฝึกเชื่อมโยงและคิดวิเคราะห์จากเรื่องราว

– เทคนิคการจดจำและสร้างความคิดด้วยการใช้มโนภาพ

– การประยุกต์ใช้ Magic Cluster ในสถานการณ์และเป้าหมายต่างๆ ในชีวิต

สถานที่อบรม และเวลา

 

ณ สำนักงาน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซอยงามวงศ์วาน ๗ จังหวัดนนทบุรี

ใกล้สี่แยกแคราย (สามารถลงรถไฟฟ้า สถานี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี แล้วต่อรถประจำทาง/taxi ระยะทาง ๑ กิโลเมตรครึ่ง)

แผนที่ : https://goo.gl/maps/WzFHPJAAP512

 

วันเวลาอบรม :  วันที่  ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (รวม ๒ วัน ไม่ค้างคืน)

เริ่มเรียนเวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.

 

  • หากต้องการพักค้างคืนด้วยโปรดแจ้งเมื่อสมัครเข้าเรียน

วิทยากร

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา

ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์  “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

 

Advanced Hypnotherapy Training Course , Certified Hypnotherapist ( C.Ht )

Intermediate NLP Training Course

Past Life Regression Therapy Training Course

Acting Your Inner Music

Awakening Leadership and Training of Trainer (Process Work Course 3)

Voice Dialogue Foundation

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าลงทะเบียน ๒,๕๐๐ บาท รับจำนวนจำกัดไม่เกิน ๑๖ คน

ในการอบรมมีอาหารกลางวันรวมสองมื้อ

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

๑ ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

๒ ) โครงการ ตู้หนังสือเพื่อเด็กยากไร้และชุมชน

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

สมัครเข้าเรียน

 

  • ปิดรับสมัครแล้ว !

 

เมื่อแจ้งรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้โอนค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันการเข้าร่วม และส่งหลักฐานหรือแจ้งเวลา ธนาคาร และชื่อผู้สมัครมาทางอีเมล / เพจเฟสบุ๊ค

ผู้โอนค่าลงทะเบียนก่อนจะถือว่าได้สิทธิ์เข้าอบรมก่อน

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย และไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด

สอบถามเพิ่มเติม

Dhammaliterary@gmail.com , 063 624 9887 (มุก ผู้ประสานงาน)