หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 54

“เขียนเปลี่ยนชีวิต” : รุ่นที่ 54

Transformative Writing

 

ค่ายค้างแรม 4 วัน 2 คืน (เสาร์-อาทิตย์) กระบวนการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

การอบรมโดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 15 รายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศลต่างๆ ของโครงการ

มหัศจรรย์แห่งการบันทึก

 

การเขียนบันทึก มิได้มีประโยชน์เพียงเพื่อจดจำหรือบอกเล่าแก่ผู้อื่นเท่านั้น แต่ยังเป็นการสื่อสารกับหัวใจตนและน้อมนำศักยภาพภายในออกมาใช้อีกด้วย หลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ใช้เทคนิคการเขียนเชิงกระบวนการจิตวิทยา จากความรู้ต่างๆ อาทิ การวิจัยการเขียนเพื่อพัฒนาสุขภาวะ โดย ดร.เจมส์ เพนเนอบาเกอร์, การเขียนบันทึกสร้างสรรค์ผ่านสองมือ โดย ดร.ลูเซีย คาบัคเชียว, การเขียนบันทึกบำบัดโมเดลของ แคทรีน อดัม เป็นต้น

 

หลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” (Transformative Writing) คือการอบรมการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยา ในรูปแบบการอบรมค้างแรม 6 วัน 4 คืน โดยรวบรวมเนื้อหาที่เคยแบ่งสอนผ่านทางออนไลน์กว่าห้าสิบรุ่นที่ผ่านมา ได้แก่ เขียนค้นตน เขียนเยียวยา และ เขียนข้ามขอบ ตามรายละเอียดในเว็บไซต์

 

การเขียนลักษณะนี้มิใช่การเขียนเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน หากแต่เป็นการเดินทางค้นหาตัวเอง เสมือนหน้ากระดาษคือกระจกเงา กล่าวคือ เมื่อเราเขียนในกระบวนการอบรมนี้ คล้ายเรากำลังส่องดูตน รับฟังเสียงจากความรู้สึก และดำดิ่งสู่โลกภายใน ณ ที่ซึ่งเราได้ซ่อนสิ่งต่างๆ ไว้มากมาย โดยผ่านกลวิธีและเทคนิคการเขียนเชิงจิตวิทยาที่มีขั้นตอนที่เปิดกว้างและน่าสนใจ

ประโยชน์ / เป้าหมายในการอบรม

 

1. สามารถเขียนบันทึกเพื่อการดูแลจิตใจ สะท้อนตนให้เข้าใจตัวเอง และเป็นเครื่องมือช่วยคิดให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์

2. เข้าใจตัวเอง ตระหนักถึงสิ่งที่เป็นคุณและโทษในการใช้ชีวิต มองเห็นตัวตนที่หลากหลาย ตลอดจนถึงแนวทางในการพัฒนาตน

3. ผ่อนคลายทุกข์ และบำรุงสุขผ่านการเขียนกับกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเขียนเพื่อทำความเข้าใจความสุขที่แท้จริง

4. สื่อสารกับเสียงภายใน หรือจิตใต้สำนึก เพื่อค้นหาคำตอบ เปลี่ยนแปลงมุมมองความคิด และดูแลปมภายในจิตใจ

5. ฝึกคิดเป็นภาพ จินตภาพ และความริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและการทบทวนชีวิต

6. รู้วิธีการเขียนเพื่อดูแลตนเองในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ และมีแนวทางสำหรับชี้แนะแก่ผู้อื่นต่อไป

สถานที่และเวลา ในการอบรม

 

เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 54

วันที่ 11 – 12 และ 18 – 19 มีนาคม 2566 (สี่วันสองคืน)

 

สถานที่ : อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15  จังหวัดนครนายก

เปิดแผนที่ : https://goo.gl/maps/jVkwAqP8yfiiguht5

ตารางอบรมประจำวัน

 

06.30 น. – 07.30 น. ฝึกสมาธิรับพลัง/สื่อสารกับจักรวาล

07.30 น. – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า

09.00 น. – 10.30 น. กิจกรรมภาคเช้า

10.45 น. – 12.00 น. กิจกรรมภาคสาย

12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น. – 15.00 น. กิจกรรมภาคบ่าย

15.15 น. – 16.30 น. กิจกรรมภาคเย็น

16.30 น. – 17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30 น. – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 น. – 20.30 น. กิจกรรมภาคค่ำ

 

* การอบรมวันเสาร์ เริ่มเวลา 09.00 น. โปรดเข้าที่พักก่อนเวลา

* การอบรมวันอาทิตย์ เลิกเวลา 16.00 น. เดินทางกลับบ้าน

 

กระบวนการเรียนรู้

 

• เน้นการมีส่วนร่วม การปฏิบัติจริง และการพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อเรียนรู้จากการลงมือทำและเติมเต็มบทเรียนจากเพื่อนร่วมเรียน

• ใช้กระบวนการเขียนและศิลปะที่เกี่ยวข้องผ่านเนื้อหาสามด้าน ได้แก่ เขียนค้นตน : เพื่อรู้จักตนเอง , เขียนเยียวยา : เพื่อดูแลจิตใจ และ เขียนข้ามขอบ : เพื่อก้าวข้ามวิธีคิด

• มีการใช้กิจกรรมรูปแบบอื่นคั่นระหว่างเนื้อหาหลักเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ เป็นบทนำก่อนเข้าสู่การเขียน และเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน

• มีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้ผู้เรียนเลือกปฏิบัติหรือลงมือทำต่อด้วยตนเอง

เนื้อหา เขียนเปลี่ยนชีวิต 3 ด้าน

 

ในการอบรม 4 วัน 2 คืน ผู้เรียนจะได้พบกับกิจกรรมและเนื้อหา เขียนเปลี่ยนชีวิต จำนวน 3 ด้านที่มุ่งเน้นแตกต่างกัน ดังนี้

 

✍🏻 เขียนค้นตน : (Self-Discovery Journal) กระบวนการเขียนเพื่อการรู้จักตัวเองในหลากหลายมิติ รวมทั้งศักยภาพกับตัวตนที่ซ่อนอยู่

✍🏻 เขียนเยียวยา : (Writing Therapy) ศิลปะการเขียนบำบัดเพื่อบรรเทาความทุกข์ คลี่คลายปมภายใน และเพิ่มพูนความสุข

✍🏻 เขียนข้ามขอบ : (Writing For Mind Shifting) ฝึกสมองเปลี่ยนวิธีคิดและก้าวข้ามพื้นที่ปลอดภัยด้วยการเขียนเชิงจิตวิทยา

 

จากเดิมสามเนื้อหานี้จะถูกแบ่งเป็นคอร์สๆ แยกจากกัน ในครั้งนี้เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปี ของหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” จึงขอนำมาสอนร่วมกัน โดยดึงจุดร่วมและจุดเด่นที่แตกต่างกัน เกิดเป็นหลักสูตรที่เน้นความสนุกและลุ่มลึกในการทำงานกับจิตใจของตนเองผ่านการเขียนหลากหลายกระบวนการ

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าลงทะเบียน : เลือกชำระ 4,700 ถึง 6,900 บาท ตามกำลังทรัพย์

 

* โดยค่าใช้จ่ายจำนวน 2,600 บาท จะเป็นค่าอาหาร ค่าสถานที่ ค่าที่พักรวม ในส่วนที่เหลือจึงจะเป็นรายได้ของครูผู้สอน ทีมงาน และโครงการธรรมวรรณศิลป์

* เป็นการคิดอัตราค่าใช้จ่ายที่เอื้อเฟื้อผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์แตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนที่สมทบค่าใช้จ่ายมากก็จะช่วยสนับสนุนผู้เรียนที่สามารถชำระค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมเมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของเรา อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

 

ค่าลงทะเบียนจำนวนนี้ ได้รวมถึง

 

  • ที่พักบรรยากาศธรรมชาติ – ห้องนอนรวม แยกชายหญิง
  • อาหารเพื่อสุขภาพต้นตำรับของอาศรมวงศ์สนิท – งดเนื้อสัตว์ใหญ่ จำนวน 8 มื้อ
  • อาหารเบรก ขนม-ผลไม้ จำนวน 8 มื้อ
  • ใบประกาศเมื่อสำเร็จการอบรม และคอร์สออนไลน์รวมแบบฝึกหัด “เขียนเปลี่ยนชีวิต” 3 ด้าน จำนวน 127 แบบฝึกหัด

 

* หากต้องการพักห้องเล็ก (ห้องนอนคู่ – พักเดี่ยวได้)

มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 700 บาท ต่อห้อง สามารถหารค่าห้องกับเพื่อนที่สมัครได้ (โปรดแจ้งชื่อทางอีเมล) ให้เลือกพักห้องเล็กในใบสมัคร

วิทยากร

 

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา เป็นผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์  “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

  • ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดและสมัครด้วยตนเอง พร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ กับการทำกิจกรรมในการอบรมโดยทางโครงการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่มีการยกเลิก ขอเลื่อน หรือคืนเงินมิว่ากรณีใดๆ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมของผู้สมัครคนอื่นๆ มิให้ถูกกันที่ไว้ ยกเว้น กรณีที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วทางโครงการมีการยกเลิกหรือเต็มจำนวนรับสมัครจะมีการคืนค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • หากมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือส่งผลเสียต่อผู้เข้าเรียนคนอื่นๆ และอาจารย์ผู้สอน ทางโครงการจะเชิญออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชยใดๆ เพื่อความเรียบร้อยและความสำรวมระวังในการฝึกฝน
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องทานยา หรือต้องพึ่งพาการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โปรดแจ้งปรึกษาโครงการก่อนสมัครเข้าร่วมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมร่วมกัน

สมัครเข้าเรียน

กดปุ่มข้างบนเพื่อกรอกใบสมัคร แล้วส่งหลักฐานโอนชำระค่าลงทะเบียนมาทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือเพจเฟสบุ๊ค สถาบันธรรมวรรณศิลป์

* รายละเอียดบัญชีธนาคาร โปรดตรวจสอบในใบสมัคร

🙋‍ ตัวอย่างบทเรียนและการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน

 

รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิม ตอนแรกคิดว่าตัวเองแย่มาก เป็นคนป่วยทางใจถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างตัวเองต้องดิ่งเหวแน่ๆ และทุกอย่างก็จะพังทลายหมด ไม่รู้จะจัดการอย่างไรกับความทุกข์ของตัวเอง ครั้งแรกที่เริ่มเขียนบันทึก เหมือนเป็นการทบทวนถึงช่วงเวลาที่มีความสุข ซึ่งเราสัมผัสด้วยใจของตัวเอง

“การเขียนบันทึกครั้งที่สอง ครั้งที่สาม สี่และห้า และครั้งต่อๆมาเหมือนเป็นการมองตัวเองและใช้เวลาค่อยๆทบทวนตัวเองอีกครั้ง การระบายความทุกข์ด้วยลายมือตวัดรวดเร็วบางครั้งถึงขั้นอ่านไม่ออกด้วยซ้ำ แต่เมื่อลงมือเขียนในข้างที่ไม่ถนัดเรากลับมองเห็นความคิดและการกระทำของตัวเองชัดขึ้น และมีข้อสรุปเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นจนนำไปสู่มุมมองและการปฏิบัติต่อกายและใจอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน โดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาจิตใจ เริ่มแสดงพฤติกรรมที่ไม่หลีกหนีสภาพอันไม่พึงประสงค์ ยอมรับและอยู่กับมัน เป็นการยืนอยู่บนฐานความเป็นจริงไม่ใช่การคาดหวังกับสังคมอุดมคติอย่างที่เคยเป็นมาก่อน”

คุณสลักจิต (กบ) อาชีพ พนักงานของรัฐ

 

“การเขียนและการทบทวนหลังจากนั้นช่วยขยายความคิดและความระลีกรู้ถึงแง่มุมที่ไม่คาดคิด มีประโยชน์กับการคลี่คลายเรื่องที่คับข้องใจ พึ่งพาตัวเองได้ดีขึ้น รู้สึกเป็นมิตรกับตัวเอง การเรียนทำให้เกิดเงื่อนไขที่เต็มใจในการทบทวนชีวิต ได้ให้มิตรภาพกับตัวเอง การเขียนมาตามลำดับเมื่อถึงหัวข้อสุดท้ายคือ ผู้เยียวยาภายใน ทำให้ทุกอย่างลงตัวเหมือนต่อจิ๊กซอว์เสร็จ”

คุณสุจิตตา (อิ๋ว) อาชีพ ทำงานอิสระด้านพัฒนาบุคลากร  

 

“ไม่น่าเชื่อว่าการเขียนในแต่ละหัวข้อต่างๆ เหมือนเป็นการเยียวยาตัวเองได้จริงๆ ประทับใจคุณครูค่ะที่ทุกครั้งเวลาที่ได้อ่านครูตอบกลับมาแล้วตื้นตัน น้ำตาไหลทุกครั้งเลยค่ะ รับรู้ได้เลยว่ามีครูที่เข้าใจความรู้สึกเราจริงๆ ทั้งยังได้กลับไปทบทวนเวลาที่คุณครูแนะนำในบางจุดแล้วมันชัดเจนมากขึ้น

“ได้คุยกับตัวเองคุยกับหัวใจตัวเอง บอกรัก และชื่นชมตัวเอง เหมือนมีเพื่อนที่สนิทที่สุดอยู่ข้างๆตลอดเวลา รู้สึกอบอุ่นใจ ไม่เหงา ไม่เดียวดายอีกต่อไป ได้เข้าใจอะไรต่างๆมากขึ้น ทั้งกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาสิ่งที่ฝังใจในอดีต สิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวด จนเราไม่กล้าไปคิดถึงมัน ไม่กล้าไปแตะ ไม่กล้าไปเฉียดใกล้ แต่มันยังคงอยู่ในความทรงจำที่เจ็บปวดมันอยู่ตรงนั้นเสมอ แต่หลังจากผ่านการเข้าไปทำความเข้าใจภายในจากการอบรม ได้รับการเยียวยาจริงๆค่ะ รู้สึกโล่งสบายขึ้น” 

คุณมนต์สินี (เจี๊ยบ) อาชีพ เจ้าของกิจการ

สอบถามเพิ่มเติม

Dhammaliterary@gmail.com

เพจเฟสบุ๊ค “เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์”

 

อ่านบทเรียนและความประทับใจ

www.dhammaliterary.org/บันทึกผู้เรียน/

ภาพบรรยากาศ สถานที่การอบรม

@อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15 จังหวัดนครนายก

ภาพบรรยากาศ สถานที่การอบรม

@อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15 จังหวัดนครนายก

 

🚗 การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

จอดรถที่ลานจอดรถอาศรมวงศ์สนิท แล้วเดินประมาณ 250 เมตร มาขึ้นแพเข้าอาศรม  ไม่สามารถจอดรถในอาศรมได้เพราะต้องขึ้นแพข้ามคลอง

 

แผนที่ ที่จอดรถอาศรมวงศ์สนิท
https://goo.gl/maps/jvPtdwu8JvkT3fxE7

 

แผนที่ อาศรมวงศ์สนิท (สำหรับรถที่มาส่งหรือจอดชั่วคราว)

https://goo.gl/maps/XaFtakoYjDt5XoER6

 

🚌 การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

โดยรถตู้สาธารณะ จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ขึ้นที่ฝั่งใต้ หรือขึ้นที่ท่ารถตู้ฟิวเจอร์รังสิต สายบ้านนา องครักษ์

ลงซอยปากคลอง 15 แล้วต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากปากซอยมาที่อาศรมวงศ์สนิท