หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

ตารางอบรม ประจำปี 2565

 
รุ่นที่ 50 | วันที่ 15 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2565

รุ่นที่ 51 | วันที่ 16 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2565

รุ่นที่ 52 | วันที่ 16 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2565

รุ่นที่ 53 | วันที่ 15 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2565

 

* คลิกดาวโหลดเอกสาร เพื่ออ่านรายละเอียด

หลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” (Transformative Writing) คือการอบรมการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยา แบ่งเนื้อหาออกเป็น เขียนค้นตน , เขียนเยียวยา , เขียนข้ามขอบ และ เด็กน้อยภายใน โดยผู้สนใจสามารถเริ่มเรียนจากหัวข้อใดก่อนก็ได้

 

การเขียนลักษณะนี้มิใช่การเขียนเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานแต่เป็นการค้นหาและการเดินทางเพื่อการรู้จักตนเอง เสมือนหน้ากระดาษคือบานกระจกเงา เมื่อเราเขียนในกระบวกการนี้ คือการที่เรากำลังส่องดูตน รับฟังเสียงจากความรู้สึก และดำดิ่งลึกลงในโลกภายใน ณ ที่ซึ่งเราได้ซ่อนสิ่งต่างๆ ไว้มากมาย โดยผ่านกลวิธีการเขียนเชิงกระบวนการทางจิตวิทยา ที่มีขั้นตอนที่เปิดกว้างและน่าสนใจ

 

การเขียนแบบนี้มิต้องการให้เราเขียนดีหรือเขียนเก่ง มิใช่การสื่อสารภายนอกหรือการแสดงออก แต่เป็นการเขียนเพื่อเขียนค้นหาตน เพื่อรู้จัก รู้ทัน รู้ใช้ และรู้ละวาง และเพื่อการดูแลสุขภาวะทางจิตใจ ความคิด มุมมองต่อร่างกาย และการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ค้นพบสิ่งที่เรามีและปลดปล่อยเราจากการพันธนาการตนเอง บันทึกเพื่อเข้าใจสิ่งเหล่านั้นในมิติที่สร้างสรรค์

เนื้อหาความรู้เพิ่มเติม

หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขัดเกลาและดูแลสิ่งลบร้ายในตนเองผ่านศิลปะและการเขียนบันทึก

คอร์สออนไลน์ฟรี

คอร์สออนไลน์กึ่งหนังสือ ราคาย่อมเยาว์