ท่องแดนฝัน Dreamland Journal

   

ท่องแดนฝัน Dreamland Journal : 

ไขความลับโลกยามหลับใหล ถอดรหัสจิตใต้สำนึก ผ่านศิลปะกับการเขียน

 

 • ความฝันของเราหมายถึงอะไร ? 
 • เหตุการณ์แปลกๆ และสัญญาณที่เกิดขึ้นในชีวิตจะสื่อสารอะไร ?
 • เราเป็นใครที่มากกว่ากายเนื้อและอารมณ์ ?
 • โลกของจิตใต้สำนึก และวิญญาณต้องการพาเราไปสู่แห่งหนใด ?

 

เชิญร่วมหาคำตอบในคอร์ส ท่องแดนฝัน Dreamland Journal อบรมการใช้ศิลปะกับการเขียน เพื่อถอดรหัสสัญญาณชีวิต เดินทางสู่โลกจิตใต้สำนึก ไขความฝันยามหลับ สื่อสารมิติวิญญาณ และการฝึกจินตภาพเพื่อหยั่งความจริง

ที่มาและหลักการ

 

🌌 ชีวิตมีมิติมากมายที่ทับซ้อนอยู่ด้วยกัน สตีเฟน ฮอร์ฟกิ้น นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของศตวรรษกล่าวว่าจักรวาลของเราอาจมีมากถึง 11 มิติ ซึ่งหลายส่วนเล็กเกินเข้าถึงได้ พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงเช่นกันว่าชีวิตนั้นไม่ได้มีเพียงสิ่งที่เรียกว่า “รูป” เป็นวัตถุอันจับต้องได้แต่ยังมี “นาม” ต่างๆ มากมาย ซึ่งความฝัน นิมิต ปรากฎการณ์ทางจิต และสิ่งที่ไม่สามารถคาดคิดด้วนเหตุผลได้ อันเรียกว่า “อจินไตย” ล้วนมีความหมายและเป็นธรรม คือสภาพความจริงที่มีอยู่ ทั้งทางหลักจิตวิทยาและหลักพุทธศาสนาต่างสอนวิธีการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ด้วยวิธีการที่แตกต่างแต่มุ่งหมายไปสู่การพัฒนาจิตใจและสติปัญญาเช่นเดียวกัน 

 

🌠 ความฝัน ไม่ใช่เพียงการตีเลขใบ้หวย นิมิตต่างๆ ทั้งภาพในใจและปราฏการณ์ที่หาความหมายยาก ไม่ใช่เรื่องงมงาย สำหรับจิตวิทยาแล้วความฝันยามหลับใหล คือประตูอีกบานที่เปิดสู่โลกของจิตใต้สำนึก ซึ่งเปิดเผยเรื่องราวและความหมายมากมายที่เราหลงลืมไปในชีวิตยามตื่น นิมิต หรือ สัญญาณชีวิต (Signs Of Life) ต่างเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในภาพใหญ่ของชีวิตที่สะท้อนเป็น “Feedback Loop” ให้เราได้เฝ้าฟังสิ่งที่มากกว่ากายใจเรากำลังสื่อสารหรือบอกเตือน ทั้งหมดนี้ไม่มีเรื่องใดที่เหลวไหล หากได้ศึกษาอย่างถูกต้องและมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตนเอง เพื่อความตระหนักรู้ในตน การใช้ชีวิต ความสัมพันธ์ และการเข้าใจโลก มิใช่เพื่อเพิ่มอิทธิฤกษ์ปาฏิหาริย์หรือการส่งเสริมโลภ โกรธ หลงให้มากขึ้น

 

📝 การเขียนกับกระบวนการทางศิลปะ เช่น การวาด การเคลื่อนไหว เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ทรงพลังซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลในจิตใต้สำนึก ทำงานกับสัญญาณและความฝัน (Dreamwork) โดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ อันเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาการเขียนบำบัด การสะกดจิต และจิตวิทยากระบวนการ (Process Work) ซึ่งทำให้การทำงานกับสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้นี้ กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ มีสีสัน ทำให้มองเห็นและเข้าใจได้ง่าย

 

🔮 การอบรม “ท่องแดนฝัน Dreamland Journal” ถือเป็นหลักสูตรที่ต่อยอดจากวิชา เขียนเปลี่ยนชีวิต , ห้องเรียน พลังแห่งจิต และ รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ ซึ่งต่างเป็นการทำงานกับจิตใจและจิตใต้สำนึกผ่านศิลปะ การเขียน จิตวิทยา และธรรมะ เคยนำบางส่วนของเนื้อหาและกระบวนการท่องแดนฝันมาสอนบ้างแล้วในหลักสูตรเก่าของ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ อาทิเช่น “เขียนในเมฆ” , “เขียนมหัศจรรย์ชีวิต” และ เขียนค้นตน กิจกรรมระดับที่สี่ โดยได้เรียบเรียงใหม่ให้เป็นหลักสูตรที่เน้นเฉพาะเจาะจงในด้านนี้ และเข้าถึงง่ายมากขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักแสวงหา นักเรียนรู้ และผู้ที่ต้องการเข้าใจชีวิตมากกว่าที่เคยผ่านมา

บุคคลที่เหมาะสม

 

👫 การอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจนำเครื่องมือและความรู้ของหลักสูตรมาทบทวนตนเอง เพิ่มความตระหนักรู้ในชีวิตประจำวันผ่านการทำงานกับความฝัน นิมิต และปรากฎการณ์ต่างๆ ทั้งหลาย เพื่อการพัฒนาตนเองเป็นที่ตั้ง

 

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้เรื่องความฝัน จิตวิญญาณ จิตวิทยา การเขียน หรือศิลปะ แต่มีความใฝ่ในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง พร้อมเจอบททดสอบทั้งง่ายและยาก พร้อมเปิดใจรับฟังหรือมองความจริงในหลายๆ ด้าน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตั้งใจเรียนรู้ พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและกิจกรรมทุกขั้นตอน

เป้าหมายอบรม

 

 1. ทบทวนชีวิต จิตใจ และตัวตนผ่านความฝันยามหลับ (Dreamwork)
 2. ฝึกถอดสัญญะของนิมิตทั้งหลาย (Signs Of Life)
 3. ใช้การเขียน ศิลปะ และจินตภาพ เข้าถึงโลกจิตใต้สำนึก (Unconscious Mind)
 4. เชื่อมโยงกับมิติวิญญาณ เพื่อมองความจริงที่ลึกซึ้ง
 5. เรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจ ตัวตน ธรรมะ และบทเรียนชีวิต ผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

วันเวลาเรียน

 

⏱ วันที่ 20 – 21 และ 27 – 28 สิงหาคม 2565 รวมสี่วัน

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom วันละ 3 ช่วง ได้แก่ 

ช่วงที่ 1 : 9.00 – 10.30 น. , ช่วงที่ 2 : 12.30 – 14.00 น. และ ช่วงที่ 3 : 15.30 – 17.00 น. ผู้เรียนควรเข้าได้ครบทั้งสามช่วง และพร้อมทำกิจกรรมทุกช่วง

 

เฉพาะวันเสาร์ มีช่วงที่ 4 : 20.00 น. – 21.30 น. เป็นการสอนหรือฝึกในเนื้อหาเสริมเฉพาะผู้เรียนที่สะดวก ไม่บังคับต้องเข้าทุกคน

กระบวนการเรียนรู้

 

 • เน้นการฝึกปฏิบัติเป็นสำคัญ ควบคู่กับการฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนความเห็น และรับฟังเรื่องราวจากเพื่อนร่วมเรียน ไม่อนุญาตการเข้าเรียนเพื่อฟังอย่างเดียว ตลอดทุกช่วงการอบรม
 • เน้นการมีส่วนร่วม และกลุ่มเล็ก ผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมตลอดการอบรม และพร้อมทำกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มย่อยร่วมกับเพื่อนร่วมเรียน
 • เน้นการฝึกฝนจิตใจเป็นสำคัญ ผ่านทั้งหลักจิตวิทยา พุทธศาสนา และแนวคิดต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงกับตนเอง ผู้เรียนจะต้องทบทวนและแบ่งปันเรื่องราวของชีวิตของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนร่วมกัน
 • เน้นสติปัญญาและการขัดเกลา ไม่มุ่งที่อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ หรือเพื่อเสริมสร้างความหลง แต่เน้นให้เกิดความตระหนักรู้ การเปลี่ยนแปลงตนเอง และการละวาง เพื่อเกื้อกูลการใช้ชีวิตอย่างมีสติ

ตารางเรียน

 

วันที่ 1 

 • ปูพื้นฐาน การเขียนและศิลปะเพื่อทำงานกับโลกจิตใต้สำนึก
 • ทำความเข้าใจเรื่องนิมิต ความฝัน และความจริงหลากหลายระดับ
 • ประเภทของสัญลักษณ์
 • การจินตภาพ

 

วันที่ 2

 • การกวนใจ (Amplify) เพื่อทำงานกับความฝันและนิมิต
 • รู้จักตัวตนที่หลากหลาย ตัวตนแม่แบบ ตัวตนผู้ใหญ่หรือครูภายใน
 • ประเภทของความฝัน รูปแบบการตีความ และการจดบันทึก (Dreamwork)
 • เทคนิคการเขียนสั่งจิต

 

 

 

วันที่ 3

 • นานาทัศนะเรื่องวิญญาณ Being อนัตตา มหาอาตมัน และจิตหนึ่งเดียว
 • ฝึกเป็น ร่างทรง เพื่อเข้าถึงความจริงเชิงลึก
 • วงจรวิวัฒน์ของชีวิต
 • ทบทวนเส้นทางความฝัน และการเดินทางของจิตวิญญาณ

 

วันที่ 4

 • ฝึกทำงานกับนิมิตและความฝันของผู้อื่น
 • ทบทวนคุณค่าและเป้าหมายชีวิตจากมุมมองของโลกวิญญาณ
 • กรณีสาธิตกับการต่อยอด

 

หมายเหตุ :

กระบวนการอบรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนและเวลา
เฉพาะวันเสาร์จะมีการอบรมเสริมเนื้อหาภาคกลางคืน (ไม่บังคับ)
ระหว่างสัปดาห์มีการฝึกฝนเพิ่มเติมผ่านการบ้าน

ค่าลงทะเบียน

 

🧚‍♂️ ถ้ารับคู่มือเป็นไฟล์ ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท

– สำหรับศิษย์เก่า “พลังแห่งจิต” กับ “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” ชำระเพียง 1,990 บาท

🧚‍♂️ ถ้ารับคู่มือทางไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน 3,200 บาท

– สำหรับศิษย์เก่า “พลังแห่งจิต” กับ “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” ชำระเพียง 2,290 บาท

 

* ส่วนต่างที่ลดให้ของศิษย์เก่าฯ ขอให้นำไปบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ด้วยตนเอง หลังจบการอบรมแล้ว โดยไม่มีกำหนดบังคับ

* ค่าลงทะเบียนเฉพาะของปีนี้เท่านั้น โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมต่อไป

 

🪔 ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของเรา โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวและรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ 

http://www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

วิทยากร

 

 

อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (C.Ht) ผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต , ห้องเรียน พลังแห่งจิต , รู้จักตัวองผ่านไพ่ทาโรต์ และ เขียนภาวนา ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและการเยียวยาผ่านการเขียนและการตีความสัญลักษณ์ โดยมีผู้เรียนเข้าหลักสูตรต่างๆ มากกว่า 100 รุ่น ผ่านการฝึกฝนการสะกดจิตบำบัด จิตวิทยากระบวนการ เป็นต้น เป็นผู้แปลหนังสือ ดอกไม้และความหวัง ผู้เขียน เขียนรักษาใจ เขียนพิชิตความสำเร็จ และเป็นผู้จัดทำคอร์สออนไลน์ฟรี พลังจินตภาพ และหัวข้ออื่นๆ อีกมากมาย

สมัครเข้าร่วม

 

 

ขอสงวนสิทธิรับเฉพาะผู้ที่สมัครและยืนยันการเข้าร่วมตามเงื่อนไขก่อนเท่านั้น ( รับจำนวนไม่เกิน 16 คน )

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

 • ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดและสมัครด้วยตนเอง พร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ กับการทำกิจกรรมในการอบรมโดยทางโครงการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เนื่องจากการอบรมจะต้องมีการปฏิบัติเกือบทุกช่วง ดังนั้นจึงขอให้งดเว้นการเรียนคอร์สนี้พร้อมกับการทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น การขับรถ การทำงาน หรือการเรียนซ้ำซ้อน
 • เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่มีการยกเลิก ขอเลื่อน หรือคืนเงินมิว่าในกรณีใด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมของผู้สมัครคนอื่นๆ มิให้ถูกกันที่ไว้ หากมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือส่งผลเสียต่อผู้เข้าเรียนคนอื่นๆ และอาจารย์ผู้สอน ทางโครงการจะเชิญออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชยใดๆ เพื่อความเรียบร้อยและความสำรวมระวังในการฝึกฝน
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องทานยา หรือต้องพึ่งพาการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โปรดแจ้งปรึกษาโครงการก่อนสมัครเข้าร่วมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมร่วมกัน

สอบถามเพิ่มเติม

 

dhammaliterary@gmail.com

เพจเฟสบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์