ทำเนียบผู้สำเร็จ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นสูง

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นสูง

ได้รับการรับรองเป็น Certified Hypnotherapist (C.Ht)

โดย ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

 

รุ่นหนึ่ง ณัชชาพร มีสัจ C.Ht
อรอนงค์ สงเจริญ C.Ht
น้ำทิพย์ เกตุสัมพันธ์ C.Ht
จิตรลดา ฐิติกรอมร C.Ht
วราภรณ์ ขุนอินทร์ C.Ht
รุ่งทิพย์ สัมฤทธิ์โสภาค C.Ht
ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ C.Ht
รุ่นสอง ณิชชาวีร์  โรส C.Ht
ณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร C.Ht
ชาคริยา ธาระรูป C.Ht
ศศกร สุขสวัสดิ์ C.Ht
เฉลิมขวัญ พงษ์พิชิต C.Ht
คำรูญ สุจิตจร C.Ht
รุ่นสาม รชฏ จันทร์น้อย C.Ht
ปวีณรัตน์ ใจใส C.Ht
ธนเสฏฐ์ ภูวกาญจนาลัย C.Ht
ศุภรางศุ์ อินทนะ C.Ht
คณัส คณธรรมกรณ์ C.Ht
พรเมธินท์ ฐิติพงษ์วรภัทร C.Ht

 

 

ศึกษาหลักสูตรได้ที่

www.dhammaliterary.org/ห้องเรียน-พลังแห่งจิต/