โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน

โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน (รุ่นที่ ๖)

Embrace Your Dark Side

 

การอบรมเพื่อการขัดเกลาและดูแลสิ่งลบร้ายในตนเองผ่านศิลปะและการเขียนบันทึก

การอบรมพิเศษ ในหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต”  สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๑๒

วันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ( ๓ วัน ไม่ค้างคืน)

รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการ ประกวดงานเขียนเยาวชน  และโครงการกุศลอื่นๆ ของสถาบันฯ

 

กรอกใบสมัคร

บทความให้ความรู้

 

๗ บทเรียนและกิจกรรมสำคัญในการอบรม

 
  • การยอมรับและดูแลตัวตนที่ตนรังเกียจ
  • การรับคำวิพากษ์วิจารณ์
  • ความกลัวและการรับมือสถานการณ์ที่ท้าทาย
  • รู้เท่าทันกลไกปกป้องตัวเองและอัตตา
  • ฝึกละการยึดติดภาพลักษณ์และการหลอกตัวเอง
  • เงื่อนไขหัวใจที่ผูกมัดชีวิตตนและคนอื่น
  • คุณค่าชีวิตที่เปิดกว้างและคุณค่าชีวิตที่ตายตัว

 

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

  • ผู้นำ ผู้จัดการ ผู้มีบทบาทต้องบริหารจัดการงานหรือบุคคลอื่น
  • ครู วิทยากร โค้ช
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาตน

 

โดยเป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะฝึกฝนขัดเกลาตนเองอย่างเต็มที่อย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรม และหากมีอาการป่วยทางจิตเวชต้องแจ้งทางโครงการเพื่อพิจารณาก่อน

สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตรและพร้อมเรียนรู้จากทุกกิจกรรมและสถานการณ์ โดยไม่รู้ล่วงหน้า

เหตุใดต้อง โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน

 

การ “โอบกอด” ประกอบด้วย ๒ นัยสำคัญ แง่หนึ่งคือการยอมรับตัวเองตามที่เป็นจริงในหลากหลายด้าน แม้สิ่งที่ลบร้ายและน่ารังเกียจก็ตาม การยอมรับตัวเองได้อย่างแท้จริงเป็นกุญแจสำคัญของการปลดปล่อยความทุกข์ในจิตใจ และปลดปล่อยตัวเองจากร่องพฤติกรรมที่ก่อทุกข์ให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง อันเนื่องมาจากความไม่รู้จักตนและการหลอกตัวเองเป็นเหตุ

นัยที่สองคือการเมตตาและปรารถนาดีต่อด้านมืดแห่งตัวตน เพื่อขัดเกลาและเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างเห็นคุณค่าในตน มิใช่ด้วยความรังเกียจหรือความพยายามกลบเกลื่อนและสร้างภาพฉาบทับ

การไม่รู้จักขัดเกลาและโอบกอดด้านลบร้ายในตัวเอง เป็นบ่อเกิดของความทุกข์และการขาดดุลยภาพในชีวิตและการทำงาน เนื่องด้วยมักจะชักนำให้ตนเองต้องดิ้นรนขวนขวาย ไขว่คว้าสิ่งต่างๆ มากมาย หรือทำร้ายตนเองและผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ทำให้หลงทำสิ่งผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า และรู้สึกขัดแย้งในตัวตน หรือเมื่อประสบความสำเร็จก็ยังรู้สึกขาดแคลนหรือทุกข์ในหัวใจ

การเติบโตและความสุขแท้ของชีวิต เกิดขึ้นจากภายในตนเอง จากการยอมรับสิ่งที่ดีและเลวแห่งตัวตน และรู้อยู่อย่างเป็นสุขท่ามกลางความไม่สมบูรณ์แบบของตนเองและสิ่งทั้งหลาย เมื่อนั้นเราจึงจะสามารถอยู่ร่วมและดูแลผู้อื่นท่ามกลางด้านมืดแห่งตัวตนต่างๆ ทั้งเราและเขา ได้อย่างไม่เป็นทุกข์

กิจกรรมในการอบรม

 

ประกอบด้วยการสนทนาด้วยการรับฟังอย่างลึกซึ้ง , กิจกรรมศิลปะและการเขียน ซึ่งไม่เน้นทักษะและผลงาน , การจินตภาพและจิตวิทยาเชิงกระบวนการ น้อมนำจิตสู่สภาวะและการใคร่ครวญต่างๆ , กิจกรรมกลุ่มเพื่อน้อมนำสู่บทเรียนสำคัญ และการเจริญสมาธิภาวนา

 

โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องใดมาก่อน

จำนวนคนที่รับและสถานที่อบรม

 

รับจำนวนจำกัดไม่เกิน ๑๒ คน

ณ สำนักงาน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซอยงามวงศ์วาน ๗ จังหวัดนนทบุรี

ใกล้สี่แยกแคราย (สามารถลงรถไฟฟ้า สถานี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี แล้วต่อรถประจำทาง/taxi ระยะทาง ๑ กิโลเมตรครึ่ง)

แผนที่ : https://goo.gl/maps/WzFHPJAAP512

 

วันเวลาอบรม :  วันที่  ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ (รวม ๓ วัน ไม่ค้างคืน)

เริ่มเรียนเวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.

 

 

วิทยากร

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา

ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์  “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

 

Advanced Hypnotherapy Training Course , Certified Hypnotherapist ( C.Ht )

Intermediate NLP Training Course

Past Life Regression Therapy Training Course

Acting Your Inner Music

Awakening Leadership and Training of Trainer (Process Work Course 3)

Voice Dialogue Foundation

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าลงทะเบียน ๓,๒๐๐ บาท ถึง ๕,๔๐๐ บาท ตามกำลังทรัพย์

อัตราสูงสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์มาก และอัตราขั้นต่ำสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอ ในการอบรมมีอาหารกลางวันมังสวิรัติ

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

๑ ) โครงการ ประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๑๐

๒ ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ : แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพื่อทุกคน

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล

สมัครเข้าเรียน

 

กรอกใบสมัคร

 

เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว และได้รับการพิจารณาจากทีมงาน ให้โอนค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันการเข้าร่วม และส่งหลักฐานหรือแจ้งเวลา ธนาคาร และชื่อผู้สมัครมาทางอีเมล์ dhammaliterary@gmail.com

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ หากไม่สะดวกชำระเต็มจำนวนที่ระบุ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลังให้แจ้งทางโครงการพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนเมื่อสมัคร โดยจะไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด

 

สอบถามเพิ่มเติม

Dhammaliterary@gmail.com

ความประทับใจจากรุ่นที่ผ่านมา

 

““พ่อแม่ภายใน เป็นอีกบทเรียนที่สะท้อนให้เห็นรูปแบบการใช้ชีวิตของเรา จุดที่ทำให้ชีวิตไม่ราบรื่น แต่เราไม่จำเป็นต้องผลักไส หรือ หลีกหนี เพียงเรารู้จักการเป็นมิตรกับตัวเอง เราจะอยู่ร่วมกับทุกตัวตนได้อย่างกลมกลืน เพราะทุกตัวตนล้วนรักและปรารถนาดีกับเราทั้งนั้น

“ความท้าทายที่สุดของการอบรมครั้งนี้คือการเผชิญหน้ากับอัตตาผ่านการเขียนแบบ Dialogue รู้สึกว้าวมากที่พาตัวเองได้ได้ขนาดนี้ มีทั้งการปะทะคารมและค่อยโอนอ่อนผ่อนตามทำความเข้าใจกับอัตตาเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประทับใจบทเรียนในส่วนนี้มากๆ”

มิ้นท์ อาชีพ เจ้าหน้าที่ป่าไม้

 

“เป็นการทบทวนตัวเอง ค่อยๆมองเห็นตัวตนที่มีโดยมีความพร้อมที่จะยอมรับและค่อยทำความเข้าใจได้ดีขึ้น การผสมผสานทั้งการระบายเป็นภาพ ด้วยการเขียน การพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง การปั้นดินน้ำมัน และการเคลื่อนไหวร่างกาย มีความน่าสนใจ ที่สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีอิสระ แบบค่อยๆไต่ระดับความเข้มข้นและมีเวลาเพียงพอที่จะได้ทบทวนภายใน โดยไม่รู้สึกกดดัน และก้าวข้ามความกลัวที่จะทำไม่ได้”

ภศิชา อาชีพ ที่ปรึกษาและวิทยากร

 

“หลังจากที่ได้มาอบรมทำได้เรารู้จักตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เราไม่เคยสนใจและยังผลักไสให้ห่างออกไปจากชีวิตเราเสียด้วยซ้ำ เป็นกระบวนการเรียนรู้กับคุณค่าที่งอกงามภายในและศักยภาพที่เรามักจะมองข้าม เป็นรากฐานที่ดีในการยอมรับและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางให้หัวใจเราเบาลง เพื่อจะพบกับความสงบสุขภายในจิตใจ”

ณภัทร อาชีพ แพทย์