หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

ชุดหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต"

หลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” คือการอบรมการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาและการภาวนา โดยมีเครื่องมือ องค์ความรู้ และเทคนิควิธีการมากมาย แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๕ หัวข้อการอบรม ได้แก่ เขียนค้นตน , เขียนเยียวยา , เขียนภาวนา , เขียนข้ามขอบ และ เด็กน้อยภายใน ซึ่งมุ่งเน้นแตกต่างกัน ทำให้ลงลึกในตัวตนและดูแลจิตใจตนเองหลากหลายด้านโดยผู้สนใจสามารถเริ่มเรียนจากหัวข้อใดก่อนก็ได้

การเขียนลักษณะนี้มิใช่การเขียนเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานแต่เป็นการค้นหาและการเดินทางเพื่อการรู้จักตนเอง เสมือนหน้ากระดาษคือบานกระจกเงา เมื่อเราเขียนในกระบวกการนี้ คือการที่เรากำลังส่องดูตน รับฟังเสียงจากความรู้สึก และดำดิ่งลึกลงในโลกภายใน ณ ที่ซึ่งเราได้ซ่อนสิ่งต่างๆ ไว้มากมาย โดยผ่านกลวิธีการเขียนเชิงกระบวนการทางจิตวิทยา ที่มีขั้นตอนที่เปิดกว้างและน่าสนใจ

การเขียนแบบนี้มิต้องการให้เราเขียนดีหรือเขียนเก่ง มิใช่การสื่อสารภายนอกหรือการแสดงออก แต่เป็นการเขียนเพื่อเขียนค้นหาตน เพื่อรู้จัก รู้ทัน รู้ใช้ และรู้ละวาง และเพื่อการดูแลสุขภาวะทางจิตใจ ความคิด มุมมองต่อร่างกาย และการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ค้นพบสิ่งที่เรามีและปลดปล่อยเราจากการพันธนาการตนเอง บันทึกเพื่อเข้าใจสิ่งเหล่านั้นในมิติที่สร้างสรรค์

 

ให้โปรแกรมน้องบันทึก ช่วยแนะนำ กิจกรรมที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ที่เปิดสอน

 

1 การอบรมต้นตำรับ

 

กระบวนการเขียนบันทึกเพื่อโอบกอดเด็กน้อยภายและตัวตนพ่อแม่ภายใน

คอร์ส โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน

การอบรมเพื่อการขัดเกลาและดูแลสิ่งลบร้ายในตนเองผ่านศิลปะและการเขียนบันทึก

รวมบทเรียน เขียนเปลี่ยนชีวิต

จากการสะท้อนและสรุปบทเรียน กับ ความประทับใจ จากผู้เรียนหลังเข้าร่วมการอบรม

 

บทเรียน “เขียนค้นตน”

www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-เขียนค้นตน/

บทเรียน “เขียนเยียวยา”

www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-เขียนเยียวยา/

บทเรียน “เขียนข้ามขอบ”

www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-เขียนข้ามขอบ/

บทเรียน “เขียนภาวนา”

www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-เขียนภาวนา/

บทเรียน “เด็กน้อยภายใน”

www.dhammaliterary.org/บทเรียน-เด็กน้อยภายใน/

 

ทดลองทำกิจกรรมพื้นฐานและเรียนรู้ ฟรี

ในโครงการ PunnSpace