Phone:

Email: youngawakening@gmail.com

หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

 

คือการอบรมการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาและการภาวนา โดยมีเครื่องมือ องค์ความรู้ และเทคนิควิธีการมากมาย แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๕ หัวข้อการอบรม ได้แก่ เขียนค้นตน , เขียนเยียวยา , เขียนภาวนา , เขียนข้ามขอบ และ เด็กน้อยภายใน ซึ่งมุ่งเน้นแตกต่างกัน ทำให้ลงลึกในตัวตนและดูแลจิตใจตนเองหลากหลายด้าน

โดยผู้สนใจสามารถเริ่มเรียนจากหัวข้อใดก่อนก็ได้

การเขียนลักษณะนี้มิใช่การเขียนเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานแต่เป็นการค้นหาและการเดินทางเพื่อการรู้จักตนเอง เสมือนหน้ากระดาษคือบานกระจกเงา เมื่อเราเขียนในกระบวกการนี้ คือการที่เรากำลังส่องดูตน รับฟังเสียงจากความรู้สึก และดำดิ่งลึกลงในโลกภายใน ณ ที่ซึ่งเราได้ซ่อนสิ่งต่างๆ ไว้มากมาย โดยผ่านกลวิธีการเขียนเชิงกระบวนการทางจิตวิทยา ที่มีขั้นตอนที่เปิดกว้างและน่าสนใจ

การเขียนแบบนี้มิต้องการให้เราเขียนดีหรือเขียนเก่ง มิใช่การสื่อสารภายนอกหรือการแสดงออก แต่เป็นการเขียนเพื่อเขียนค้นหาตน เพื่อรู้จัก รู้ทัน รู้ใช้ และรู้ละวาง และเพื่อการดูแลสุขภาวะทางจิตใจ ความคิด มุมมองต่อร่างกาย และการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ค้นพบสิ่งที่เรามีและปลดปล่อยเราจากการพันธนาการตนเอง บันทึกเพื่อเข้าใจสิ่งเหล่านั้นในมิติที่สร้างสรรค์

 

การอบรมชุด เขียนเปลี่ยนชีวิต ทางไกล

[ ปิดรับ ] เขียนค้นตน Self-Discovery Journal Course

เน้นการรู้จักตัวเองและเข้าใจตัวเองหลากหลายด้านผ่านการเขียนบันทึกตัวตน

เขียนเยียวยา Writing Therapy Course

เน้นการเขียนเพื่อการเยียวยา สร้างภูมิคุ้มใจและบ่มเพาะความสุขแก่ชีวิต

[ ปิดรับ ] เขียนภาวนา Meditation Writing Course

เน้นการฝึกสมาธิภาวนาใคร่ครวญธรรมผ่านศิลปะการเขียนหนึ่งลมหายใจ

[ ปิดรับ ] เขียนข้ามขอบ Writing For Mind Shifting Course

เน้นการเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดและก้าวขอบของหัวใจผ่านบันทึก

[ ปิดรับ ] เด็กน้อยภายใน Recovery Of Your Inner Child

เน้นการรู้จักตนและรักตัวเองอย่างเห็นคุณค่า ผ่านศาสตร์ความรู้ เด็กน้อยภายใน

 

การอบรม เขียนเปลี่ยนชีวิต ในห้องเรียน

 

โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน
ขัดเกลาและเยียวยาสิ่งลบร้ายภายในเรา

( คอร์สการเขียนและศิลปะอื่นๆ สามวันในห้องเรียน )

 

โรงเรียน ครูเขียนเปลี่ยนชีวิต (ปิดรับสมัคร)
Certified Transformative Writing Facilitator

( สำหรับศิษย์เก่าที่เรียนจบหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต )

 

ให้น้องบันทึก Ai ช่วยแนะนำ กิจกรรมที่เปิดรับสมัคร / พร้อมคำแนะนำเพื่อให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นได้ค่ะ

 

 

รวมบทเรียน เขียนเปลี่ยนชีวิต

จากการสะท้อนและสรุปบทเรียน กับ ความประทับใจ จากผู้เรียนหลังเข้าร่วมการอบรม

บทเรียน “เขียนค้นตน”

www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-เขียนค้นตน/

บทเรียน “เขียนเยียวยา”

www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-เขียนเยียวยา/

บทเรียน “เขียนข้ามขอบ”

www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-เขียนข้ามขอบ/

บทเรียน “เขียนภาวนา”

www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-เขียนภาวนา/

ทดลองทำกิจกรรมพื้นฐานและเรียนรู้ ฟรี

ในโครงการ ปัญญ์ สเปซ

 

อ่านรายละเอียด