Phone:

Email: youngawakening@gmail.com

“ห้องเรียน วิถีครู”

อบรมสร้างสรรค์วิทยากรและผู้นำการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

เรียนรู้หลักการ ฝึกฝนทักษะนำกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตตนเองและผู้อื่นอย่างยั่งยืน บนการฝึกด้วยวิถีครูที่มุ่งเน้นการละตนเป็นที่ตั้ง และเน้นความมีส่วนร่วมและความเข้าใจชีวิต

 

การอบรมหัวข้อนี้ เริ่มต้นตั้งแต่โครงการสอนจากด้านในเมื่อปี ๒๕๕๕ และ โครงการอบรมนักฝันกล้าใหม่ปี ๒๕๕๖ ในนามสถาบันยุวโพธิชน ก่อนโครงการได้ย้ายออกมาดำเนินการเรียนการสอนเองภายใต้สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปี ๒๕๕๘ โดยจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาภาวะครูภายในให้งอกงาม ผ่านกระบวนวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นทักษะที่นำไปปรับประยุกต์สร้างสรรค์วิธีการนำการเรียนรู้ให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้หลากหลาย และการฝึกขัดเกลาตนเองด้วยความเป็นครูจากด้านใน

การเรียนการสอนทุกหลักสูตรของสถาบัน ไม่เน้นวิธีการอันเป็นเลิศ แต่เน้นหัวใจที่สำคัญ ตรงที่การลดละตัวตนและความทุกข์ในตนเองและผู้เรียน เป็นหลักหมาย เน้นคุณภาพภายในการเป็นผู้นำทาง ไม่ใช่ภาพลักษณ์หรือภูมิความรู้เท่านั้น

เราทุกคนต่างเป็นครู และครูที่ดีเริ่มต้นที่ตนเอง ครูที่สอนได้เก่งอาจมีความรู้มากมาย แต่ครูที่สอนถึงแก่นแท้ของชีวิตและแก่นในผู้เรียน ย่อมต้องพัฒนาภาวะภายในเพื่อการละวาง

ทักษะที่ฝึกฝนในชุดอบรม

 • การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) การรับฟังอย่างให้พื้นที่เปิดกว้างแก่ภายในและผู้อื่น
 • การจับประเด็น เป็นทักษะการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน หรือสามารถดึงจุดสำคัญออกมาใช้
 • การตั้งคำถาม ให้เปิดกว้าง ลงลึก ชี้จุดสำคัญ หรือกระตุ้นเตือน คำถามที่ดีดั่งเข็มทิศชีวิตที่ต้องใส่ใจ
 • การสะท้อนและทวนคืน (Reflection) เป็นกระจกให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่ตนเป็น ได้แสดงออก ถ่ายทอด หรือไม่เข้าใจ ได้อย่างกระชับและทรงพลัง
 • การอ่านสัญญาณ (Signal) การสังเกตสัญญาณหรือปรากฏการณ์ที่มีความหมาย เพื่อทำความเข้าใจหรือสร้างความตระหนักรู้
 • การขยายสัญญาณ (Amplify) การเล่นล้อและลงลึกกับสัญญาณที่เราได้สังเกต เพื่อทำความเข้าใจหรือน้อมนำมาใช้ในหลากหลายแง่มุม
 • การออกจากกรอบคิด เป็นการฝึกใช้พลังสร้างสรรค์เพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับชีวิตของตนเองและผู้อื่น
 • การฝึกฝน / การสอน เพื่อละการเอาตนเป็นที่ตั้ง เพื่อการเติบโตทางด้านในของตนเองผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้อื่น

ระยะเวลา และ สถานที่

ใช้เวลาทั้งสิ้น ๑๐ วัน , เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. โดยเป็นวันต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับตารางเวลาของครูและผู้เข้าร่วม

หากเป็นกลุ่มเล็กไม่เกิน ๑๖ คน จัดอบรมที่สำนักงาน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซอยงามวงศ์วาน ๗ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

หากเป็นกลุ่มมากกว่า ๑๖ คน จัดอบรมในสถานที่ที่ผู้เข้าร่วมจัดหาเอง หรือตกลงร่วมกันกับทีมงาน โดยอาจมีค่าเดินทางหรือค่าสถานที่เพิ่มเติม

เหมาะสำหรับบุคคลใด

๑. บุคคล/กลุ่มบุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านภาวะครูและผู้นำจากภายใน

๒. บุคคล/กลุ่มบุคคลที่ต้องการศึกษาทักษะและกระบวนการพื้นฐานของการเป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

๓. บุคคล/กลุ่มบุคคลที่ต้องการบ่มเพาะตนเอง ผ่านการสอนหรือการอบรมให้แก่บุคคลอื่น

อายุ ๒๕  ปีขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ คน และไม่จำเป็นต้องมีอาชีพครู หรือวิทยากร

เราทุกคนต่างเป็นครู และครูที่ดีเริ่มต้นที่ตนเอง ครูที่สอนได้เก่งอาจมีความรู้มากมาย แต่ครูที่สอนถึงแก่นแท้ของชีวิตและแก่นในผู้เรียน ย่อมต้องพัฒนาภาวะภายในเพื่อการละวาง

การอบรมหัวข้อนี้ เริ่มต้นตั้งแต่โครงการสอนจากด้านในเมื่อปี ๒๕๕๕ และ โครงการอบรมนักฝันกล้าใหม่ปี ๒๕๕๖ ในนามสถาบันยุวโพธิชน ก่อนโครงการได้ย้ายออกมาดำเนินการเรียนการสอนเองภายใต้สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปี ๒๕๕๘

การอบรมอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้แบบผ่านประสบการณ์และการมีส่วนร่วม ในแนวคิดของจิตตปัญญาศึกษา และ กระบวนทัศน์ใหม่ พร้อมทั้งองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวเนื่อง  เน้นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตและผู้เข้าเรียน ผ่านปัญญา ๓ ฐาน ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การสนทนา ศิลปะ  และการภาวนา

ทั้งนี้จะสอดแทรกทักษะพื้นฐานให้ได้ฝึกฝนและเรียนรู้ จากองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นให้ฝึกปฏิบัติจากชีวิตจริง เป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ตนเองได้ มิว่าต้องการเป็นผู้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้อื่นหรือไม่ ทักษะของการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่าง การตั้งคำถาม การรับฟัง การจับประเด็น การอ่านสัญญาณ ฯลฯ ล้วนเป็นศักยภาพที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องของชีวิต

การอบรมครั้งนี้เน้นการฝึกทักษะผู้นำกระบวนการขั้นต้น ควบคู่กับการพัฒนาชีวิต จึงมีช่วงฝึกนำกระบวนการให้กับตนเองและเพื่อน ตลอด ๑๐ วันของการอบรม  ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้เป็นครู เป็นนักบำบัดเยียวยา และผู้นำให้แก่กัน

เงื่อนไขและข้อตกลง

ผู้เข้าร่วมต้องสามารถเรียนครบตลอดหลักสูตร มีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

ค่าใช้จ่ายและกำหนดเวลาต้องกำหนดล่วงหน้าอย่างชัดเจน หากได้มีการยืนยันการอบรมแล้วจะไม่มีการยกเลิกมิว่าในกรณีใด

ค่าวิทยากร

ค่าวิทยากรแบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้

 • บริษัท/องค์กรทั่วไป : ค่าวิทยากร จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ต่อผู้เข้าร่วม ๑ คน
 • โรงเรียน/องค์กรสาธารณะประโยชน์ : ค่าวิทยากร จำนวน ๒,๕๐๐ บาท ต่อผู้เข้าร่วม ๑ คน
 • กลุ่มบุคคล/องค์กรที่มีงบประมาณจำกัด : ค่าวิทยากร จำนวนตามที่ตกลง

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล และค่าใช้จ่ายของสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

การแจ้งความประสงค์

ติดต่อ dhammaliterary@gmail.com โดยสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ 063 624 9887 (มุก ผู้ประสานงาน)