ห้องเรียน วิถีครู

“ห้องเรียน วิถีครู” รุ่น 5

อบรมสร้างสรรค์ผู้นำการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

10 วัน เสาร์อาทิตย์-ต้นเดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง มีนาคม 2564

 

🧑‍🏫 ฝึกฝน 8 ทักษะเป็นครูกลับด้าน

เป็นต้นแบบของนักเรียนที่ดี , เรียนรู้ไปด้วยกันกับลูกศิษย์ , ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้และทบทวนตน


👐🏼 เรียนหลัก การนำการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาทักษะ , ผลัดกันนำกิจกรรม และสร้างสรรค์ไอเดีย , ทำความเข้าใจหลักการเบื้องหลัง


🧘🏻‍♀️ ขัดเกลา ภาวะครูภายในด้วยการรู้จักตัวเอง

ทบทวนตนและฝึกจิตใจควบคู่ , เป็นครูให้แก่ตนเอง ผ่านการบ้านระหว่างเดือน , เรียนภายในไปกับการฝึกสอน

“ห้องเรียน วิถีครู” มีจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาภาวะครูภายในให้งอกงาม ผ่านกระบวนวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นทักษะที่นำไปปรับประยุกต์สร้างสรรค์วิธีการนำการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และการฝึกขัดเกลาตนเองด้วยความเป็นครูจากด้านใน โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 12

การอบรมหัวข้อนี้ เริ่มต้นตั้งแต่โครงการสอนจากด้านในเมื่อปี 2555 และ โครงการอบรมนักฝันกล้าใหม่ปี 2556 ในนามสถาบันยุวโพธิชน ก่อนโครงการได้ย้ายออกมาดำเนินการเรียนการสอนเองภายใต้สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปี 2558

เปิดโอกาสให้ครู วิทยากร ผู้นำ และบุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาตนเอง ร่วมเรียนรู้หลักการ ฝึกฝนทักษะ และนำกระบวนการสอนเพื่อพัฒนาชีวิตตนเองและผู้อื่นอย่างยั่งยืน บนการฝึกด้วยวิถีครูที่มุ่งเน้นการละตนเป็นที่ตั้ง และเน้นความมีส่วนร่วมและความเข้าใจชีวิต 

ทักษะที่ฝึกฝนในชุดอบรม

 

 • การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) การรับฟังอย่างให้พื้นที่เปิดกว้างแก่ภายในและผู้อื่น
 • การจับประเด็น เป็นทักษะการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน หรือสามารถดึงจุดสำคัญออกมาใช้
 • การตั้งคำถาม ให้เปิดกว้าง ลงลึก ชี้จุดสำคัญ หรือกระตุ้นเตือน คำถามที่ดีดั่งเข็มทิศชีวิตที่ต้องใส่ใจ
 • การสะท้อนและทวนคืน (Reflection) เป็นกระจกให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่ตนเป็น ได้แสดงออก ถ่ายทอด หรือไม่เข้าใจ ได้อย่างกระชับและทรงพลัง
 • การอ่านสัญญาณ (Signal) การสังเกตสัญญาณหรือปรากฏการณ์ที่มีความหมาย เพื่อทำความเข้าใจหรือสร้างความตระหนักรู้
 • การขยายสัญญาณ (Amplify) การเล่นล้อและลงลึกกับสัญญาณที่เราได้สังเกต เพื่อทำความเข้าใจหรือน้อมนำมาใช้ในหลากหลายแง่มุม
 • การออกจากกรอบคิด เป็นการฝึกใช้พลังสร้างสรรค์เพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับชีวิตของตนเองและผู้อื่น
 • การฝึกฝน / การสอน เพื่อละการเอาตนเป็นที่ตั้ง เพื่อการเติบโตทางด้านในของตนเองผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้อื่น

ระยะเวลา

 

จำนวน 10 วัน ได้แก่ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน , 5-6 ธันวาคม 2563 และ 2-3 มกราคม , 6-7 กุมภาพันธ์ และ 6-7 มีนาคม 2564

เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ผู้เรียนจะต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 8 วันจึงผ่านการอบรม

* กรณีที่เกิดภัยพิบัติ โรคระบาด หรือเหตุที่ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมได้ ทางเราจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ในวันและเวลาเดียวกัน

 

สถานที่จัดอบรม

 

ณ  สำนักงานใหญ่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์  ซอยงามวงศ์วาน 7 ใกล้สี่แยกแคราย

(สามารถลงรถไฟฟ้า สถานี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี แล้วต่อรถประจำทาง/taxi ระยะทาง 1 กิโลเมตรครึ่ง)

แผนที่ : https://goo.gl/maps/WzFHPJAAP512

เหมาะสำหรับบุคคลใด

 

1. บุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านภาวะครูและผู้นำจากภายใน

2. บุคคลที่ต้องการศึกษาทักษะและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

3. บุคคลที่ต้องการบ่มเพาะตนเอง ผ่านการสอนหรือการอบรมให้แก่บุคคลอื่น

 

*มีอายุ 17  ปีขึ้นไป และไม่จำเป็นต้องมีอาชีพครู หรือวิทยากร

การอบรมอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้แบบผ่านประสบการณ์และการมีส่วนร่วม ในแนวคิดของจิตตปัญญาศึกษา และ กระบวนทัศน์ใหม่ พร้อมทั้งองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวเนื่อง  เน้นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตและผู้เข้าเรียน ผ่านปัญญา 3 ฐาน ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การสนทนา ศิลปะ  และการภาวนา

ทั้งนี้จะสอดแทรกทักษะพื้นฐานให้ได้ฝึกฝนและเรียนรู้ จากองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นให้ฝึกปฏิบัติจากชีวิตจริง เป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ตนเองได้ ทักษะของการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่าง การตั้งคำถาม การรับฟัง การจับประเด็น การอ่านสัญญาณ ฯลฯ ล้วนเป็นศักยภาพที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องของชีวิต

การอบรมครั้งนี้เน้นการฝึกทักษะผู้นำกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ควบคู่กับการพัฒนาตนเอง จึงมีช่วงฝึกนำกิจกรรมให้กับตนเองและเพื่อน ตลอด 10 วันของการอบรม  ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้เป็นครู เป็นนักบำบัดเยียวยา และผู้นำให้แก่กัน

ตารางการอบรม

 

เดือนแรก (7-8 พฤศจิกายน 2563) :

 • การฟัง
 • การจับประเด็น
 • การตั้งคำถาม
 • การทวนคืน
 • กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
 • การรู้จักตัวเองสำหรับครู

 

เดือนสอง (5-6 ธันวาคม 2563) :

 • การสรุป
 • การพูดสั้น
 • การนำวงคุยถอดบทเรียน
 • พื้นที่ปลอดภัย
 • การสังเกตสัญญาณ
 • พลังกลุ่ม / การสร้างบรรยากาศ

 

เดือนสาม (2-3 มกราคม 2564) :

 • การออกแบบกิจกรรม
 • ความมั่นคงภายใน
 • การใช้เสียงภายใน
 • วงจรการเปลี่ยนแปลง
 • ปมจิตใจวัยเด็กตามช่วงวัย

เดือนสี่ (6-7 กุมภาพันธ์ 2564) :

 • ฝึกนำกระบวนการเรียนรู้ (สั้น)
 • การรับมือตัวป่วน
 • การภาวนาสำหรับครู
 • การทบทวนจากการสอน
 • ผู้นำที่แท้

 

เดือนห้า (6-7 มีนาคม 2564) :

 • ฝึกนำกระบวนการเรียนรู้ (นาน)
 • คุณค่าของการเป็นครู
 • ทบทวนเป้าหมายและปณิธาน
 • สรุปการอบรม

 

หมายเหตุ

กระบวนการอบรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนและเวลา

หัวข้อที่ระบุคือทักษะกับเนื้อหาหลักที่ต้องเรียนรู้ แต่ยังมีเนื้อหารองและการฝึกต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ในแต่ละเดือน

ระหว่างเดือนจะมีการบ้านที่จะต้องลงมือทำหรือฝึกสอนตามระยะเวลาที่กำหนด

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท (เฉลี่ยวันละ 700 บาท)

สามารถแบ่งชำระสองงวดได้ และในการอบรมมีอาหารกลางวันมังสวิรัติ 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

1 ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

2 ) โครงการ ประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้เข้าร่วมต้องสามารถเรียนครบตลอดหลักสูตร มีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

ระหว่างเดือนอาจมีการบ้านหรือกิจกรรมทดสอบ ผู้เรียนจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และส่งการบ้านอย่างครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดไว้

การแจ้งความประสงค์

 

ติดต่อ dhammaliterary@gmail.com โดยระบุชื่อ นามสกุล , อายุ , อาชีพ , เบอรโทรศัพท์ และเหตุผลที่สนใจให้โครงการพิจารณา

📩 เชิญอบรมในองค์กร

 

ทางโครงการมีความยินดีจัดอบรมให้กับกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ได้ติดต่อเรียนเชิญ โดยมีจำนวนผู้เรียน 6 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 26 คนต่อรอบ

มีค่าวิทยากร 8,000 บาท ต่อวัน หรือตามที่ตกลง ไม่รวมค่าเดินทาง

 

สนใจติดต่อได้ที่ :

dhammaliterary@gmail.com

facebook.com/khianpianchiwit