Phone:

Email: youngawakening@gmail.com

“ห้องเรียน วิถีครู”

อบรมสร้างสรรค์ผู้นำการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

๑๐ วัน เสาร์อาทิตย์-ต้นเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔

 

เรียนรู้หลักการ ฝึกฝนทักษะนำกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตตนเองและผู้อื่นอย่างยั่งยืน บนการฝึกด้วยวิถีครูที่มุ่งเน้นการละตนเป็นที่ตั้ง และเน้นความมีส่วนร่วมและความเข้าใจชีวิต โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๑๒

การอบรมหัวข้อนี้ เริ่มต้นตั้งแต่โครงการสอนจากด้านในเมื่อปี ๒๕๕๕ และ โครงการอบรมนักฝันกล้าใหม่ปี ๒๕๕๖ ในนามสถาบันยุวโพธิชน ก่อนโครงการได้ย้ายออกมาดำเนินการเรียนการสอนเองภายใต้สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปี ๒๕๕๘ โดยจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาภาวะครูภายในให้งอกงาม ผ่านกระบวนวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นทักษะที่นำไปปรับประยุกต์สร้างสรรค์วิธีการนำการเรียนรู้ให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้หลากหลาย และการฝึกขัดเกลาตนเองด้วยความเป็นครูจากด้านใน

การเรียนการสอนทุกหลักสูตรของสถาบัน ไม่เน้นวิธีการอันเป็นเลิศ แต่เน้นหัวใจที่สำคัญ ตรงที่การลดละตัวตนและความทุกข์ในตนเองและผู้เรียน เป็นหลักหมาย เน้นคุณภาพภายในการเป็นผู้นำทาง ไม่ใช่ภาพลักษณ์หรือภูมิความรู้เท่านั้น

เราทุกคนต่างเป็นครู และครูที่ดีเริ่มต้นที่ตนเอง ครูที่สอนได้เก่งอาจมีความรู้มากมาย แต่ครูที่สอนถึงแก่นแท้ของชีวิตและแก่นในผู้เรียน ย่อมต้องพัฒนาภาวะภายในเพื่อการละวาง

ทักษะที่ฝึกฝนในชุดอบรม

 • การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) การรับฟังอย่างให้พื้นที่เปิดกว้างแก่ภายในและผู้อื่น
 • การจับประเด็น เป็นทักษะการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน หรือสามารถดึงจุดสำคัญออกมาใช้
 • การตั้งคำถาม ให้เปิดกว้าง ลงลึก ชี้จุดสำคัญ หรือกระตุ้นเตือน คำถามที่ดีดั่งเข็มทิศชีวิตที่ต้องใส่ใจ
 • การสะท้อนและทวนคืน (Reflection) เป็นกระจกให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่ตนเป็น ได้แสดงออก ถ่ายทอด หรือไม่เข้าใจ ได้อย่างกระชับและทรงพลัง
 • การอ่านสัญญาณ (Signal) การสังเกตสัญญาณหรือปรากฏการณ์ที่มีความหมาย เพื่อทำความเข้าใจหรือสร้างความตระหนักรู้
 • การขยายสัญญาณ (Amplify) การเล่นล้อและลงลึกกับสัญญาณที่เราได้สังเกต เพื่อทำความเข้าใจหรือน้อมนำมาใช้ในหลากหลายแง่มุม
 • การออกจากกรอบคิด เป็นการฝึกใช้พลังสร้างสรรค์เพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับชีวิตของตนเองและผู้อื่น
 • การฝึกฝน / การสอน เพื่อละการเอาตนเป็นที่ตั้ง เพื่อการเติบโตทางด้านในของตนเองผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้อื่น

ระยะเวลา

ต้นเดือน พ.ย. ๖๓ ถึง มี.ค. ๖๔

ได้แก่วันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน , ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และ ๒-๓ มกราคม , ๖-๗ กุมภาพันธ์ และ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๔

ใช้เวลาทั้งสิ้น ๑๐ วัน , เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.

* ผู้เรียนจะต้องเข้าร่วมอย่างน้อย ๘ วันจึงผ่านการอบรม , สถานที่สามารถขอพักค้างคืนได้ประมาณ ๖ คน

 

 

สถานที่จัดอบรม

ณ  สำนักงานใหญ่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์  ซอยงามวงศ์วาน ๗ ใกล้สี่แยกแคราย

(สามารถลงรถไฟฟ้า สถานี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี แล้วต่อรถประจำทาง/taxi ระยะทาง ๑ กิโลเมตรครึ่ง)

แผนที่ : https://goo.gl/maps/WzFHPJAAP512

เหมาะสำหรับบุคคลใด

๑. บุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านภาวะครูและผู้นำจากภายใน

๒. บุคคลที่ต้องการศึกษาทักษะและกระบวนการพื้นฐานของการเป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

๓. บุคคลที่ต้องการบ่มเพาะตนเอง ผ่านการสอนหรือการอบรมให้แก่บุคคลอื่น

 

*มีอายุ ๑๗  ปีขึ้นไป และไม่จำเป็นต้องมีอาชีพครู หรือวิทยากร

เราทุกคนต่างเป็นครู และครูที่ดีเริ่มต้นที่ตนเอง ครูที่สอนได้เก่งอาจมีความรู้มากมาย แต่ครูที่สอนถึงแก่นแท้ของชีวิตและแก่นในผู้เรียน ย่อมต้องพัฒนาภาวะภายในเพื่อการละวาง

การอบรมหัวข้อนี้ เริ่มต้นตั้งแต่โครงการสอนจากด้านในเมื่อปี ๒๕๕๕ และ โครงการอบรมนักฝันกล้าใหม่ปี ๒๕๕๖ ในนามสถาบันยุวโพธิชน ก่อนโครงการได้ย้ายออกมาดำเนินการเรียนการสอนเองภายใต้สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปี ๒๕๕๘

การอบรมอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้แบบผ่านประสบการณ์และการมีส่วนร่วม ในแนวคิดของจิตตปัญญาศึกษา และ กระบวนทัศน์ใหม่ พร้อมทั้งองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวเนื่อง  เน้นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตและผู้เข้าเรียน ผ่านปัญญา ๓ ฐาน ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การสนทนา ศิลปะ  และการภาวนา

ทั้งนี้จะสอดแทรกทักษะพื้นฐานให้ได้ฝึกฝนและเรียนรู้ จากองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นให้ฝึกปฏิบัติจากชีวิตจริง เป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ตนเองได้ มิว่าต้องการเป็นผู้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้อื่นหรือไม่ ทักษะของการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่าง การตั้งคำถาม การรับฟัง การจับประเด็น การอ่านสัญญาณ ฯลฯ ล้วนเป็นศักยภาพที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องของชีวิต

การอบรมครั้งนี้เน้นการฝึกทักษะผู้นำกระบวนการขั้นต้น ควบคู่กับการพัฒนาชีวิต จึงมีช่วงฝึกนำกระบวนการให้กับตนเองและเพื่อน ตลอด ๑๐ วันของการอบรม  ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้เป็นครู เป็นนักบำบัดเยียวยา และผู้นำให้แก่กัน

ตารางการอบรม

 

เดือนแรก (๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) :

 • การฟัง
 • การจับประเด็น
 • การตั้งคำถาม
 • การทวนคืน
 • กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
 • การรู้จักตัวเองสำหรับครู

 

เดือนสอง (๕-๖ ธันวาคม ๒๕๖๓) :

 • การสรุป
 • การพูดสั้น
 • การนำวงคุยถอดบทเรียน
 • พื้นที่ปลอดภัย
 • การสังเกตสัญญาณ
 • พลังกลุ่ม / การสร้างบรรยากาศ

 

เดือนสาม (๒-๓ มกราคม ๒๕๖๔) :

 • การออกแบบกิจกรรม
 • ความมั่นคงภายใน
 • การใช้เสียงภายใน
 • วงจรการเปลี่ยนแปลง
 • ปมจิตใจวัยเด็กตามช่วงวัย

เดือนสี่ (๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) :

 • ฝึกนำกระบวนการเรียนรู้ (สั้น)
 • การรับมือตัวป่วน
 • การภาวนาสำหรับครู
 • การทบทวนจากการสอน
 • ผู้นำที่แท้

 

เดือนห้า (๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๔) :

 • ฝึกนำกระบวนการเรียนรู้ (นาน)
 • คุณค่าของการเป็นครู
 • ทบทวนเป้าหมายและปณิธาน
 • สรุปการอบรม

 

หมายเหตุ

กระบวนการอบรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนและเวลา

หัวข้อที่ระบุคือทักษะกับเนื้อหาหลักที่ต้องเรียนรู้ แต่ยังมีเนื้อหารองและการฝึกต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ในแต่ละเดือน

ระหว่างเดือนจะมีการบ้านที่จะต้องลงมือทำหรือฝึกสอนตามระยะเวลาที่กำหนด

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าลงทะเบียน ๗,๐๐๐ บาท (สามารถแบ่งชำระสองงวดได้)

ในการอบรมมีอาหารกลางวันมังสวิรัติ 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

๑ ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

๒ ) โครงการ ประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

เงื่อนไขและข้อตกลง

ผู้เข้าร่วมต้องสามารถเรียนครบตลอดหลักสูตร มีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

ระหว่างเดือนอาจมีการบ้านหรือกิจกรรมทดสอบ ผู้เรียนจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และส่งการบ้านอย่างครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดไว้

การแจ้งความประสงค์

ติดต่อ dhammaliterary@gmail.com โดยระบุชื่อ นามสกุล , อายุ , อาชีพ , เบอรโทรศัพท์ และเหตุผลที่สนใจให้โครงการพิจารณา