Phone:

Email: youngawakening@gmail.com

โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน (รุ่นที่ ๓)

 

การอบรมเพื่อการขัดเกลาและดูแลสิ่งลบร้ายในตนเอง สำหรับผู้นำองค์กร วิทยากร และครู

ผ่านกิจกรรมหลากหลายด้าน ทั้งการสนทนา ศิลปะ จิตวิทยากระบวนการ และการภาวนา เพื่อดุลยภาพของชีวิตและการทำงาน

วันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (รวม ๓ วัน ๒ คืน)

รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการ ตู้หนังสือเพื่อเด็กยากไร้และชุมชน และโครงการกุศลอื่นๆ ของสถาบันฯ

 

ปิดรับสมัคร

บทความให้ความรู้

 

๑๓ บทเรียนและกิจกรรมสำคัญในการอบรม

 

 

 • การยอมรับและดูแลตัวตนที่ตนรังเกียจ
 • การรับคำวิพากษ์วิจารณ์
 • ความกลัวและการรับมือสถานการณ์ที่ท้าทาย
 • รู้เท่าทันกลไกปกป้องตัวเองและอัตตา
 • ฝึกละการยึดติดภาพลักษณ์และการหลอกตัวเอง
 • จัดการเสียงขัดแย้งภายใน
 • อยู่กับความอยากอย่างไม่เป็นทาส
 • การปฏิบัติเพื่อน้อมรับความทุกข์ดั่งพระโพธิสัตว์
 • ความเป็นผู้นำท่ามกลางบัวสี่เหล่า
 • ความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิต
 • การภาวนากับการเป็นผู้นำ
 • เงื่อนไขหัวใจที่ผูกมัดชีวิตตนและคนอื่น
 • คุณค่าชีวิตที่เปิดกว้างและคุณค่าชีวิตที่ตายตัว

กิจวัตรการเรียนรู้ประจำวัน

 

การเรียนประกอบด้วยสี่ช่วง ได้แก่ช่วงเช้า เริ่มต้นเวลา ๗.๐๐ น. – ๗.๔๕ น.

ช่วงสาย เริ่มต้นเวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ช่วงบ่ายเริ่มต้นเวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

ช่วงค่ำ เริ่มต้นเวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น.

โดยผู้เรียนค้างแรมที่สถานที่จัดอบรม นอนห้องรวมแยกชายหญิง ฝึกอยู่อย่างเรียบง่ายกับผู้อื่น

 

กำหนดให้ทานอาหารมังสวิรัติ ๒ มื้อ คือมื้อเช้าและมื้อเที่ยง แล้วทานเฉพาะน้ำและขนมในมื้อเย็น ตลอดการอบรม

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

 • ผู้นำ ผู้จัดการ ผู้มีบทบาทต้องบริหารจัดการงานหรือบุคคลอื่น
 • ครู วิทยากร โค้ช

 

โดยเป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะฝึกฝนขัดเกลาตนเองอย่างเต็มที่อย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อกิจวัตรตามที่ระบุไว้ และไม่ได้ป่วยโรคจิตเวชซึ่งต้องทานยาจิตเวชบำบัด

สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตรและพร้อมเรียนรู้จากทุกกิจกรรมและสถานการณ์ โดยไม่รู้ล่วงหน้า

เหตุใดต้อง โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน

 

การ “โอบกอด” ประกอบด้วย ๒ นัยสำคัญ แง่หนึ่งคือการยอมรับตัวเองตามที่เป็นจริงในหลากหลายด้าน แม้สิ่งที่ลบร้ายและน่ารังเกียจก็ตาม การยอมรับตัวเองได้อย่างแท้จริงเป็นกุญแจสำคัญของการปลดปล่อยความทุกข์ในจิตใจ และปลดปล่อยตัวเองจากร่องพฤติกรรมที่ก่อทุกข์ให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง อันเนื่องมาจากความไม่รู้จักตนและการหลอกตัวเองเป็นเหตุ

นัยที่สองคือการเมตตาและปรารถนาดีต่อด้านมืดแห่งตัวตน เพื่อขัดเกลาและเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างเห็นคุณค่าในตน มิใช่ด้วยความรังเกียจหรือความพยายามกลบเกลื่อนและสร้างภาพฉาบทับ

การไม่รู้จักขัดเกลาและโอบกอดด้านลบร้ายในตัวเอง เป็นบ่อเกิดของความทุกข์และการขาดดุลยภาพในชีวิตและการทำงาน เนื่องด้วยมักจะชักนำให้ตนเองต้องดิ้นรนขวนขวาย ไขว่คว้าสิ่งต่างๆ มากมาย หรือทำร้ายตนเองและผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ทำให้หลงทำสิ่งผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า และรู้สึกขัดแย้งในตัวตน หรือเมื่อประสบความสำเร็จก็ยังรู้สึกขาดแคลนหรือทุกข์ในหัวใจ

การเติบโตและความสุขแท้ของชีวิต เกิดขึ้นจากภายในตนเอง จากการยอมรับสิ่งที่ดีและเลวแห่งตัวตน และรู้อยู่อย่างเป็นสุขท่ามกลางความไม่สมบูรณ์แบบของตนเองและสิ่งทั้งหลาย เมื่อนั้นในฐานะผู้นำ หรือครู วิทยากร เราจึงจะสามารถอยู่ร่วมและดูแลผู้อื่นท่ามกลางด้านมืดแห่งตัวตนต่างๆ ทั้งเราและเขา ได้อย่างไม่เป็นทุกข์

กิจกรรมในการอบรม

 

ประกอบด้วยการสนทนาด้วยการรับฟังอย่างลึกซึ้ง , กิจกรรมศิลปะและการเขียน ซึ่งไม่เน้นทักษะและผลงาน , การจินตภาพและจิตวิทยาเชิงกระบวนการ น้อมนำจิตสู่สภาวะและการใคร่ครวญต่างๆ , กิจกรรมกลุ่มเพื่อน้อมนำสู่บทเรียนสำคัญ และการเจริญสมาธิภาวนา

 

โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องใดมาก่อน

จำนวนคนที่รับและสถานที่อบรม

 

รับจำนวนจำกัดไม่เกิน ๑๒ คน

ณ สำนักงาน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซอยงามวงศ์วาน ๗ จังหวัดนนทบุรี

ใกล้สี่แยกแคราย (สามารถลงรถไฟฟ้า สถานี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี แล้วต่อรถประจำทาง/taxi ระยะทาง ๑ กิโลเมตรครึ่ง)

แผนที่ : https://goo.gl/maps/WzFHPJAAP512

 

 

วิทยากร

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา

ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์  “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

 

Advanced Hypnotherapy Training Course , Certified Hypnotherapist ( C.Ht )

Intermediate NLP Training Course

Past Life Regression Therapy Training Course

Acting Your Inner Music

Awakening Leadership and Training of Trainer (Process Work Course 3)

Voice Dialogue Foundation

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน ๔,๒๐๐ บาท ถ้วน หลังจากกรอกใบสมัครแล้วให้โอนค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดในใบสมัคร

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

๑ ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

๒ ) โครงการ ตู้หนังสือเพื่อเด็กยากไร้และชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

สมัครเข้าเรียน

 

ปิดรับสมัคร

 

เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้โอนค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันการเข้าร่วม และส่งหลักฐานหรือแจ้งเวลา ธนาคาร และชื่อผู้สมัครมาทางอีเมล์

dhammaliterary@gmail.com โดยสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ 086-3197882 (มุก ผู้ประสานงาน)

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ หากไม่สะดวกชำระเต็มจำนวนที่ระบุ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลังให้แจ้งทางโครงการพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนเมื่อสมัคร โดยจะไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

Dhammaliterary@gmail.com , 086-3197882 (มุก ผู้ประสานงาน)

ความประทับใจจากรุ่นแรก

 

“มีความสุขมาก ได้เจอเพื่อนใหม่ หลากหลายอาชีพ และที่สำคัญได้พบว่า ด้านมืดของตัวตนก็มีคุณค่า ได้รู้จักกลไกการป้องกันตัวเอง การมองข้อดี ข้อเสียของเพื่อนว่าไม่ใช่มีแต่ข้อเสียจนไม่มีแก่นแท้ดีงาม ได้เรียนรู้ว่าการวิจารณ์ การถูกวิจารณ์ เป็นอย่างไร และประการสำคัญ ได้รักตัวเองมากขึ้น และได้รู้จักเรื่องการภาวนา การเดินจงกรม เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน”

จากคุณ ศิริพร (แป๊ะ) อาชีพ ข้าราชการ

 

“หลังจากที่ได้มาอบรมทำได้เรารู้จักตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เราไม่เคยสนใจและยังผลักไสให้ห่างออกไปจากชีวิตเราเสียด้วยซ้ำ เป็นกระบวนการเรียนรู้กับคุณค่าที่งอกงามภายในและศักยภาพที่เรามักจะมองข้าม เป็นรากฐานที่ดีในการยอมรับและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางให้หัวใจเราเบาลง เพื่อจะพบกับความสงบสุขภายในจิตใจ ?”

จากคุณ ณภัทร (พัด) อาชีพ แพทย์

หลักสูตรอื่นของโครงการ

 

หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/

หลักสูตร ห้องเรียน วิถีครู

www.dhammaliterary.org/ห้องเรียน-วิถีครู/

หลักสูตร รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์

www.dhammaliterary.org/รู้จักตนผ่านไพ่ทาโรต์/