Phone:

Email: youngawakening@gmail.com

“เขียนค้นตน” : เขียน = ค้นพบตัวเอง

Self-Discovery Journal Course

 

การเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการรู้จักตนเอง ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๓๙

เริ่มอบรม วันที่ ๑๑ มกราคม ถึง ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ทางไกล ๔ สัปดาห์)

โดยเรียนผ่านสื่อวิดีโอ แบบฝึกหัดด้วยการเขียนบันทึก และการสะท้อนแลกเปลี่ยนกับครูทางไกล มีบทเรียนมากกว่า ๓๐ หัวข้อเนื้อหาหลัก

รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ อาทิ โครงการตู้หนังสือเพื่อเด็กยากไร้และชุมชน

 

กรอกใบสมัคร

รายชื่อผู้ยืนยันเข้าเรียน

การเขียนเพื่อรู้จักตนเอง คือการเขียนด้วยเทคนิคพิเศษอย่างหนึ่งทางจิตวิทยาและการเรียนรู้แนวจิตปัญญา เพื่อสะท้อนทบทวนตนเองและพบเจอตัวเราในด้านที่หลากหลาย การรู้จักตนเองนั้นเป็นรากฐานที่สำคัญของความสุขและความสำเร็จทุกด้านของชีวิต หากไม่รู้จักตนเองแล้ว ย่อมยากที่จะมีความพอใจและรักตัวเองได้อย่างแท้จริง

คนเราทุกคนมีศักยภาพหรือสิ่งที่ดีงามในตนเองมากมาย หากไม่ถูกปิดกั้นไว้ด้วยความไม่รู้จักตนเอง และการยึดติดว่าตนเองเป็นแค่คนอย่างไร ตามความเชื่อหรือกรอบความคิดที่มี เราสามารถใช้การเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยากระบวนการ ที่ไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนเพื่อทำความเข้าใจตนเองในหลากหลายด้าน ก้าวข้ามจากกรอบความเชื่อเดิมที่ขังตัวเองไว้ โดยครูคอยติดตามดูแลรายบุคคลตลอดการอบรมสี่สัปดาห์

หลักสูตรนี้สอนเราให้กลับมาหาตนเองเพื่อรู้ ๔ รู้ได้แก่ ๑ รู้จักตน คือ รู้ว่าตัวเราเป็นอย่างไร ในด้านต่างๆ ทั้งที่เราชอบและไม่ชอบ สังเกตและยังไม่เคยสังเกต มีสิ่งใดอยู่ในตัวเราและเราทำอะไรได้ ๒ รู้ทันตน คือรู้เท่าทันตนเองว่าเราเป็นแบบนี้ส่งผลเสียอย่างไรและจะแก้ไขได้อย่างไร หรือขีวิตที่ผ่านมาเราทำแบบนี้เพราะเราเป็นคนอย่างไร ๓ รู้ใช้ตน คือรู้นำศักยภาพที่ซ่อนอยู่ทั้งในตัวตนที่ดีและตัวตนที่ไม่ดีในตัวเรานำออกมาใช้อย่างเหมาะสม และ ๔ รู้วางตน คือรู้จักที่จะลดละวางความเป็นตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเอง เป็นมากกว่าที่เคยเชื่อ เป็นมากกว่าที่เคยคิด และใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดโดยไม่ยึดตัวตนใดมากเกินไป

 

 

ที่มาและหลักการ

 

การอบรมหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ โดยครูโอเล่ เน้นการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยากระบวนการเพื่อการรู้จักตนเองและเห็นคุณค่าในตัวเอง ไม่เน้นการสร้างผลงานหรือการเขียนให้เก่งเฉกเช่นการสอนการเขียนทั่วไป

โดยแบ่งออกเป็น ๔ เนื้อหาหลัก ได้แก่ เขียนค้นตน , เขียนเยียวยา , เขียนข้ามขอบ และ เขียนภาวนา ซึ่งหัวข้อ “เขียนค้นตน” : เขียน = ค้นพบตัวเอง ในการอบรมนี้ มุ่งเน้นความเข้าใจในตัวตนและฝึกสะท้อนย้อนมองตนเอง อันเป็นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งภายในและภายนอก โดยเน้นการรู้จักตนเองด้านต่างๆ มากกว่าหัวข้ออื่นของหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

เป้าหมายของการอบรม

 

 

 • ผู้เข้าอบรม รู้จักตัวเองในแง่มุมที่หลากหลายผ่านการเขียนบันทึก
 • ผู้เข้าอบรม สามารถเข้าใจศักยภาพหรือด้านดีในแต่ละด้านที่ตนมี
 • ผู้เข้าอบรม เข้าใจและตระหนักในตัวตนที่ยึดถือได้ผ่านกลวิธีการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยา
 • ผู้เข้าอบรม มีเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและรู้จักตนเอง โดยการใช้เทคนิคและหัวข้อบันทึกต่างๆ
 • ผู้เข้าอบรม ได้ฝึกรู้เท่าทัน และรู้จักใช้ ศักยภาพต่างๆ ในตัวเองเพื่อการแก้ไขปัญหาและบรรลุเป้าหมาย
 • ผู้เข้าอบรม สามารถเข้าใจผู้อื่นอย่างเปิดกว้างมากขึ้น ไม่ติดในภาพลักษณ์เดิมที่มองเขา
 • ผู้เข้าอบรม มีความสุขกับตัวเอง บ่มเพาะความรักและการเห็นคุณค่าในตัวเองจากการเขียนบันทึกได้
 
 

 

ลักษณะสำคัญ เขียนค้นตน

 

การเขียนค้นตน จะมีองค์ประกอบทั้งสี่ด้านล่างนี้ โดยใช้เทคนิคการเขียนเชิงจิตวิทยากระบวนการ ร่วมกับหัวข้อ และการให้คำปรึกษา ซึ่งประยุกต์หลากหลายองค์ความรู้ โดยครูโอเล่ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์

๑. ย้อนมองตัวเอง : ส่องสะท้อนตนเองในแต่ละวาระ

๒. แยกแยะตัวตน : เห็นชัดว่าตนเป็นอย่างไร เคยเป็นมาอย่างไร มีการยึดมั่นตัวตนแบบใดบ้าง

๓. รู้ใช้ รู้วาง : ดึงคุณค่าแท้แต่ละตนมาใช้ ละวางการยึดติดบทบาทและตัวตนเดิม

๔. หลอมรวม กลมกลืน : ประสานคุณค่าแต่ละด้านของชีวิต มีสติรู้ ฝึกใช้จริง

รูปแบบการเรียนกึ่งออนไลน์

 

การเรียนผ่านทางไกล ผ่านสื่อเว็บไซต์ วิดีทัศน์ กิจกรรมบันทึก และการให้คำปรึกษาจากครูทางอีเมล์  เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ในชีวิตจริงนอกห้องเรียน โดยมีหัวข้อกิจกรรมแบบฝึกหัดและบทเรียนมากกว่า ๓๐ หัวข้อ  มีเวลาเรียน ๔ สัปดาห์ตามที่กำหนด ผู้เรียนสามารถลงมือทำผ่านกิจกรรมบันทึก ตามขั้นตอนแต่ละแบบฝึกหัด มากกี่ครั้งก็ได้  โดยจะต้องลงมือทำและส่งหลังบันทึกอย่างน้อย ๗ ครั้งจึงผ่านการอบรม

การเรียนรู้ลักษณะนี้ทำให้ผู้เรียนลงลึกและฝึกฝนตนเองมากและลึกกว่าในห้องเรียน ซึ่งมีเวลาจำกัด โดยการอบรม กึ่งออนไลน์ เป็นรูปแบบเฉพาะของ ครูโอเล่ และทีมงาน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เท่านั้น 

 

หัวข้อเนื้อหาหลักอบรม กึ่งออนไลน์

 

“เขียนค้นตน” กึ่งออนไลน์  ๔ สัปดาห์ มีกิจกรรมการเขียนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ มากกว่า ๓๐ หัวข้อ โดยแบ่งออกเป็น ๓ หมวดหมู่ ตามหลักการปัญญาสามฐาน (การกระทำ จิตใจ และความคิด) ดังนี้

๑. ลำนำชีวิต :

โอบอุ้มดูแลความเป็นตัวเราผ่านเรื่องราวแห่งชีวิต

๒. ตัวตนอันหลากหลาย :

ค้นหาและเข้าใจตัวเองในหลากหลายด้าน ผ่านบุคลิกภาพย่อยและความสัมพันธ์ต่อตัวเอง

๓. หน้าต่างของหัวใจ :

เปิดกว้างสู่โลกภายในดูแลทัศนคติและจิตใต้สำนึก

ตัวอย่างบทเรียนและการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน

 

“การบันทึกเรื่องราวในหัวข้อต่างๆนั้น ทำให้มีโอกาสได้มองตัวเองในหลายแง่มุม บางหัวข้อได้รู้จักตัวเองในมุมที่เคยรู้มาก่อนแล้ว บางหัวข้อทำให้รู้จักลึกมากขึ้นไปอีก บางหัวข้อให้แรงบันดาลใจในการเดินหน้าทำในสิ่งทำไม่สำเร็จ โดยรวมแล้วรู้สึกประทับใจในการบันทึก โดยปกติแล้วเป็นคนเก็บความรู้สึก เมื่อมีปัญหาหรืออะไรที่ต้องคิด จะคิดเพียงผิวเผิน หรือถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้เศร้า ก็จะพยายามลืมมันไปแทนที่จะเอามาคิดทบทวนและเรียนรู้ แต่การอบรมนี้ทำให้ได้รู้วิธีการที่จะระบายความคิดความรู้สึกออกมา แนวทางการเขียนโดยไม่หยุดปากกา และทบทวนตัวเอง ให้คำตอบกับตัวเองหลายๆข้อ 
.
“(หัวข้อ ความฝันที่ทอดทิ้ง) ก่อนเริ่มการอบรม รู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีข้อเสียเรื่องความกังวล คิดในแง่ลบ จากการบันทึกครั้งนี้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความฝันของตัวเอง (หัวข้อ ลำนำคำชื่นชม) ก่อนเริ่มการอบรม ทราบว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ชื่นชมและให้รางวัลกับตัวเอง แต่การบันทึกทำให้รู้ว่าอาการนี้เป็นมากกว่าที่คิด ทำให้รู้ว่าส่วนหนึ่งคือการตั้งเงื่อนไขให้กับตัวเองในหลายๆเรื่อง ทำให้ไม่เปิดใจรับกับคำชื่นชมที่คนอื่นให้มา และสร้างข้อค้านขึ้นมาเสมอ (หัวข้อ นักรบภายใน) ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองมีแรงฮึดสู้มากกว่าที่คิด แต่ไม่ได้ให้ความชื่นชมมากพอ จากประสบการณ์ในอดีตที่สามารถฝ่าฟันความยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตได้หลายๆครั้ง (หัวข้อ นักฝัน) เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจ และขี้กลัว อยากจะอยู่แต่ใน comfort zone แต่การบันทึกนี้ทำให้รู้ว่าหลายๆครั้งในชีวิต ตัวเองได้เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ และก้าวออกไปจาก comfort zone นี้ ทั้งๆที่ถ้าคิดแล้วมันเป็นความเสี่ยง และความน่ากลัว แต่ก็ทำมาแล้ว”
.
คุณมณฑ์ฤทัย (จอม) อาชีพ รับจ้าง

 

“การอบรมครั้งนี้ เป็นสิ่งแปลกใหม่มากสำหรับตัวเอง เป็นสิ่งที่ช่วยในหลาย ๆ ด้านของตัวเองที่มีปัญหา ไม่ว่าจะด้าน การงาน ครอบครัว ความสัมพันธ์ กรอบของตัวเอง การได้คลี่คลายปม ความรู้สึกตั้งแต่เด็กเป็นสิ่งที่ตัวเองรู้สึก ตกใจมาก เราเคยคิดว่า เราเข้าใจอย่างดีแล้วสำหรับเหตุการณ์ตอนเด็กตอนนั้นของเรา เรารู้แล้วว่าไม่ดี แต่เราไม่เคยรู้ลึกลงไปว่า ทำไมช่วงชีวิตที่ผ่านมาของเราถึงเป็นแบบนั้น ความสัมพันธ์เราถึงได้พังทลายแบบนั้น และทำไมเราถึงมีคนกวนใจ ที่ทำให้รำคาญใจอยู่ได้เสมอ ๆ รู้สึกขอบคุณมากที่ได้อบรมครั้งนี้ ขอบคุณคุณครู ขอบคุณหลักสูตรนี้มาก
.
“ชอบหัวข้อ รับคำวิจารณ์ เป็นบทที่งดงามในการทำความเข้าใจ การอภัยทั้งตัวเองและคนอื่น การอบรมทำให้รู้จักตัวเองขึ้นอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน รู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถมากกว่าที่ตัวเองคิด รู้สึกว่าตัวเองได้คลี่คลายปมความรู้สึก หลาย ๆ ปมในชีวิตที่ผ่านมา ได้เข้าใจตัวเอง ได้ให้อภัยตัวเอง และให้อภัยคนอื่นจากความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้าใจและเข้มแข็ง
.
“เราสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ หากเรารู้จักนิ่งฟังตัวตนภายในของเรา ปล่อยให้เขาได้ออกมาข้างนอก มาปลดปล่อย มาชี้แนะ มาบอกเล่า หลาย ๆ สิ่งหลายอย่างที่แอบซ่อนอยู่ บางครั้งอาจจะเป็นข้อแนะนำดี ๆที่เราคาดไม่ถึงทีเดียว เราต้องฝึกฟังตัวเอง นิ่งฟังตัวเองในทุก ๆ วัน เราต้องพยายามพาตัวเองออกนอกกรอบเดิม ๆ เพื่อเติมเต็มชีวิตในส่วนต่าง ๆ ของเรา เราจะทำการฝึกฝน ตามวิธีการต่าง ๆที่การอบรมได้แนะนำไว้ พยายามปรับเปลี่ยน หรือใช้วิธีการต่าง ๆ ให้ครบทุกวิธีการ เพื่อเรียนรู้และทบทวนตัวเองไปเรื่อย ๆ เพื่อการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีความสุขสมบูรณ์อย่างแท้จริง”
.
คุณศรีสุดา (หญิง) อาชีพ พนักงานบริษัท

 

“ประทับใจกับเนื้อหาการอบรมที่ทำให้ได้รู้จักตนเองมากขึ้น เกินกว่าความคาดหมาย ก่อนเข้าอบรมก็คิดเพียงแค่ลองเรียนดู แต่สิ่งได้รับผ่านการทำแบบฝึกต่าง ๆ และข้อคิดที่คุณครูตอบกลับมา สามารถเข้าใจทั้งตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น จุดสำคัญที่สุดคือสามารถพลิกความคิดจากความขัดแย้งกับแม่ในเกือบจะทุกเรื่อง มาเป็นความเข้าใจ โดยไม่ต้องมาพูดปรับความเข้าใจกัน
ประทับใจวิธีการเรียนกึ่งออนไลน์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้เพื่อรู้จักตนเองมาก เพราะมีเวลาได้อยู่กับตัวเอง ได้ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการเขียนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน เช่นการเขียนไม่หยุดปากกา การเขียนสลับมือ รวมถึงการวาดระบาย ที่สะท้อนให้เราได้เข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้
.
“ประทับใจความเอาใจใส่นักเรียนของคุณครู ที่พยามยามให้ทุกคนได้ลงมือทำแบบฝึกหัด ซึ่งช่วงแรกก็ผลัดไปเรื่อย ๆ ยังไม่เริ่มเขียนสักที แต่เมื่อเริ่มได้ ก็ได้ทำแบบฝึกหจรครบตามเกณฑ์ นอกจากนี้ยังประทับใจข้อคิด ความเห็นที่คุณครูตอบกลับมาหลังจากอ่านแบบฝึกหแล้ว ได้ข้อคิดที่ดี น่าสนใจ คิดไม่ถึงมากมาย (ตอนที่ส่งแบบฝึกก็คิดว่าเราคิดได้ครบแล้ว แต่พอคุณครูตอบกลับมาก ก็รู้เพิ่มขึ้นอีก)
.
“ชอบแทบทุกหัวข้อค่ะ โดยเฉพาะแบบฝึกระดับที่ 2 ที่ให้ผู้เรียนเลือกทำได้ตามความสนใจ เลือกอย่างที่อยากจะเขียนจริง ๆ หัวข้อบันทึกที่ทำให้ได้เข้าใจตัวเราและแม่ คือ คนกวนใจ ทำให้เราก้าวข้ามความคุ้นเคยต่าง ๆ ได้ ไม่เคยเรียนแบบกึ่งออนไลน์มาก่อน ไม่เคยวาดระบายด้วยสีเทียนมามากกว่า 40 ปี ได้ไปร่วมกิจกรรมที่มีการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนใหม่ ได้คิด วางแผน และแสดงละครใบ้ที่ไม่เคยทำ ได้รู้ว่าตัวเองเป็นเพื่อนที่ดีของตัวเองได้ ทั้งสอน แนะนำ ปลอบโยน และให้กำลังใจตัวเองผ่านงานเขียน”
.
คุณขนบพันธุ์ (หนบ) อาชีพ รับราชการครู

การอบรมกึ่งออนไลน์ ดีอย่างไร

 

 • ผู้เรียนกำหนดเนื้อหาด้วยตนเอง ผ่านการเลือกหัวข้อและการคุยแลกเปลี่ยนกับครู ซึ่งดูแลรายบุคคลมากกว่าในห้อง
 • มีระยะเวลาในการเรียนมากกว่า ถึง ๔ สัปดาห์ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าในช่วงเวลาที่กำหนดจะลงมือทำมากน้อยเท่าไร เพียง ๗ หัวข้อขึ้นไปจึงผ่านการอบรม
 • มีหัวข้อเนื้อหามากกว่า ๓๐ หัวข้อ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
 • เป็นส่วนตัว แลกเปลี่ยนกับกลุ่มเฉพาะเนื้อหาสำคัญ มีเวลาในการบันทึกไม่ต้องรีบเร่งทำเสร็จพร้อมกัน
 • ผสมผสานข้อดีของการเรียนในห้องและการเรียนแบบออนไลน์ ลงลึกได้มากกว่าการเรียนออนไลน์ผ่านวิดีโอธรรมดา และมากกว่าในห้องที่มีเวลาจำกัด
 • ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงจริง ผ่านการลงมือทำจริง ในชีวิตจริง ไม่ใช่ความรู้สึกดีขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว
 • มีบทเรียนและการสะท้อนตนเองจากผู้เรียนแบบกึ่งออนไลน์ที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งการอบรมรูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสถาบันฯ
 • มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าเมื่อเทียบเวลาเรียนกับการอบรมในห้องและการให้คำปรึกษาในแนวทางเดียวกันต่อชั่วโมง

 

 

เวลาในการอบรม

 

เริ่มอบรม วันที่ ๑๑ มกราคม ถึง ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ทางไกล ๔ สัปดาห์) 

ผ่านเว็บไซต์เข้าเรียน วิดีโอสื่อ และแบบฝึดหัดกิจกรรมบันทึกกว่า ๓๐ หัวข้อ ติดต่อแลกเปลี่ยนกับครูทางอีเมล์ และเว็บไซต์เข้าเรียน

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการอบรม

 

 • สมุดบันทึก ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว (วัดทะแยงมุม) ขึ้นไป โดยประมาณ
 • ปากกา และ สีเทียน (ใช้กล่องเล็ก ราคาย่อมเยาว์ได้)
 • อุปกรณ์เปิดอีเมล์ และ เว็บไซต์

 

 

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน ๑,๙๐๐ บาท หากชำระก่อนภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ลดเหลือ ๑,๕๐๐ บาท (เฉลี่ยวันละไม่ถึง ๗๐ บาท) หลังจากกรอกใบสมัครแล้วให้โอนค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดในใบสมัคร

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

๑ ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

๒ ) โครงการ ตู้หนังสือเพื่อเด็กยากไร้และชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

การเรียนจบหลักสูตร

บันทึกและส่งแลกเปลี่ยนตามแแบบฟอร์มจำนวน ๗ ครั้งขึ้นไป ภายในระยะเวลา ๔ สัปดาห์ และสรุปการอบรมทบทวนตนเอง โดยไม่มีสิ่งใดที่ครูแนะนำให้ปรับแก้ไข จึงถือว่าผ่านการอบรม โดยมีหัวข้อพื้นฐานกับเนื้อหาหลักให้บันทึกและทบทวนตนเอง จำนวนมากกว่า ๓๐ หัวข้อ

โดยผู้ผ่านการอบรมทุกคน จะได้รับใบประกาศ พร้อมด้วยดีวิดีรวมวิดีโอกิจกรรมบันทึก และรายละเอียดกิจกรรมเสริม ซึ่งไม่จัดจำหน่ายแต่มอบให้แก่ผู้ผ่านการอบรมนำไปฝึกฝนปฏิบัติตนเองต่อเท่านั้น แล้วสามารถเข้าร่วมเรียนในหัวข้อ “เขียนค้นตน” รอบต่อไปเพื่อเรียนซ้ำหรือลงลึกกับครูได้โดยบริจาคตามความสะดวก

วิทยากร

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา

ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์  “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

 

Advanced Hypnotherapy Training Course , Certified Hypnotherapist ( C.Ht )

Intermediate NLP Training Course

Past Life Regression Therapy Training Course

Acting Your Inner Music

Awakening Leadership and Training of Trainer (Process Work Course 3)

Voice Dialogue Foundation

สมัครเข้าเรียน

 

กรอกใบสมัคร

 

เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้โอนค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันการเข้าร่วม และส่งหลักฐานหรือแจ้งเวลา ธนาคาร และชื่อผู้สมัครมาทางอีเมล์

dhammaliterary@gmail.com โดยสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ 063 624 9887 (ครูมุก)

 

 

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ หากไม่สะดวกชำระเต็มจำนวนที่ระบุ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลังให้แจ้งทางโครงการพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนเมื่อสมัคร โดยจะไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด

สอบถามเพิ่มเติม

Dhammaliterary@gmail.com , 063 624 9887 (มุก ผู้ประสานงาน)

อ่านศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต

www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/

 

 

อ่านบทเรียน “เขียนค้นตน”

เปิดอ่านได้ที่ www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-เขียนค้นตน