Phone:

Email: youngawakening@gmail.com

ห้องเรียน พลังแห่งจิต

👩‍💻 เรียนรู้ รูปแบบที่ ๑ : : : คลิกปุ่มสีเขียว

หลักสูตร “พลังจินตภาพ”

Slider
 

⭐ เรียนรู้ รูปแบบที่ ๒ : : : อ่านรายละเอียดด้านล่าง

Slider

“ห้องเรียน พลังแห่งจิต”

พัฒนาชีวิตด้วยการสะกดจิตและการฝึกใจ เพื่อชีวิตตนและผู้อื่น

ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง (Certified Hypnotherapist)

 

รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการ การประกวดงานเขียนเยาวชน “รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๙” และโครงการกุศลอื่นๆ ของสถาบันฯ

 

ปิดรับสมัคร

 

 

ห้องเรียน พลังแห่งจิต เป็นหลักสูตรการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติเพื่อการเข้าใจจิตใจ พลังของชีวิต และกรอบความคิด เรียนรู้ใช้ศักยภาพและพลัง ทั้งด้านคุณและโทษ ผ่านองค์ความรู้การสั่งจิตบำบัดและการภาวนา เพื่อการพัฒนาตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง สัมผัสจริง ผ่านการดูแลตนเองและผู้อื่น

ความเข้าใจเกี่ยวกับจิต เหมือนยากและไกลตัว แต่จิตใจเรามีศักยภาพและพลังที่คอยกำหนดการกระทำและชีวิตเราอยู่เสมอมา มีปัจจัยภายนอกและภายในที่คอยโน้มน้าวจิตหรือสั่งจิตกำหนดการคิด ความรู้สึก และการกระทำ การเรียนรู้ “พลังแห่งจิต” เพื่อรู้ทัน และรู้ใช้ คุณสมบัติของจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงและดูแลชีวิตได้ด้วยตัวเราเอง โดยกระบวนการสอนจะทำให้เรื่องเหล่านั้นเข้าใจได้โดยง่ายและได้ลงมือฝึกฝนในชีวิตจริงของตน ผ่านความรู้ด้านพุทธธรรมและการกำกับจิตในศาตร์การสั่งจิตบำบัด

การพัฒนาตัวเราด้วยศาสตร์พลังแห่งจิตนี้ สามารถนำไปใช้ในหลากหลายด้านของชีวิต ตั้งแต่การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง การนำปัญญาภายในออกมาชี้ทางแก่ชีวิต การเยียวยาบาดแผลในอดีต การสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้อื่น การฟื้นฟูสุขภาพกายและส่งเสริมการทำงาน ผู้เรียนมิเพียงได้ฝึกสั่งจิตตนเท่านั้น แต่จะยังได้เป็นนักสะกดจิตหรือนักพลังแห่งจิตที่ช่วยเหลือเพื่อนหรือผู้อื่นได้อีกด้วย สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์ของเราอยู่แล้ว แต่ผู้รู้ใช้ย่อมมีโอกาสสร้างสรรค์ได้มากมาย

กำหนดการปี ๒๕๖๒

 

ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นต้น (รุ่นที่ ๑๑) : วันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ (รวม ๒ วัน)

ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นกลาง : วันที่ ๒๑ – ๒๒ และ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ (รวม ๔ วัน)

ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง : วันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ (รวม ๒ วัน)

 

 

เนื้อหาสำคัญของการอบรม

 

  • เรียนรู้หลักการ แก่นแท้ และฝึกปฏิบัติเทคนิคการสั่งจิตเพื่อการพัฒนาศักยภาพและการบำบัดตนเองและเพื่อน โดยใช้ความรู้การสะกดจิต (Hypnosis therapy) เอ็นแอลพี (Neuro-linguistic programming ) และกระบวนการประยุกต์ที่เกี่ยวเนื่อง
  • เรียนรู้กลไกของจิตและการพัฒนาในมุมมองของพุทธวิทยาและการสั่งจิตบำบัดของตะวันตก
  • เรียนรู้การพัฒนาสุขภาพกาย จิต และชีวิตผ่านการภาวนาด้วยจักระ (Chakra) และการสัมผัสเยียวยา (Healing Touch)

 

เส้นทางการเรียนรู้

 

การอบรมหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ประกอบด้วย ๓ ขั้นในห้องเรียน

การอบรมรูปแบบ workshop ได้แก่

  • ขั้นต้น (๒ วัน) เน้นความเข้าใจและเทคนิคพื้นฐานเพื่อการพัฒนาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น
  • ขั้นกลาง (๔ วัน) ลงลึกกลไกจิตและการพัฒนา ฝึกการสั่งจิตตนและผู้อื่นด้วยกลวิธีต่างๆ อย่างเข้มข้น
  • ขั้นสูง (๒ วัน) ต่อยอดการเรียนรู้จากขั้นกลาง เพื่อเป็นนักสะกดจิตบำบัด หรือสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อยอดได้หลากหลาย ผู้เรียนสำเร็จหลักสูตรขั้นสูงจะได้รับใบประกาศรับรอง C.Ht (Certified Hypnotherapist)
 
 

 

” ตอนแรกคิดว่าการฝึกสะกดจิตตัวเองหรือผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องยากและค่อนข้างไกลตัว เมื่อมาเรียนแล้วจึงพบว่าเราสะกดจิตตัวเอง ผู้อื่น และโดนผู้อื่นสะกดจิตตลอดเวลาในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ผ่านทั้งคำพูด การกระทำ และสัญลักษณ์ต่างๆ

ในห้องเรียนครูโอเล่ได้สอนความเข้าใจหลายๆ อย่างที่คิดว่ายากให้เป็นสิ่งที่ง่ายและจับต้อง เข้าใจได้ง่าย อันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมาก อีกทั้งบรรยากาศในห้องเรียนที่อบอุ่น เป็นกันเองของทุกคนที่ร่วมกันเรียนรู้ ทำให้เกิดความสงบ สบาย สนุก วางใจได้โดยง่าย

ในตอนแรกที่สมัครเข้าใจว่าเป็นการเรียนทฤษฎีที่เป็นรากฐานของการเรียนคอร์สกึ่งออนไลน์ที่เคยลงเรียนมา มีความคิดไปก่อนว่าอาจจะน่าเบื่อ แต่ความเป็นจริงกลับสนุกมาก ครูมีเทคนิคให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติก่อน ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม และเข้าใจเนื้อหาที่ครูสอนโดยง่าย ทำให้เป็นการเรียนรู้ที่สนุก และได้รับความรู้เกินกว่าที่คาดไว้ อีกทั้งมีหลายอย่างที่ดีเกิดขึ้นในใจมากมาย “

คุณเจี๊ยบ ผู้เรียนหลักสูตร ห้องเรียน พลังแห่งจิต รุ่นที่ ๕

กระบวนการสอนในห้องเรียน

 

“ห้องเรียน พลังแห่งจิต” เน้นการมีส่วนร่วมและการค้นพบศักยภาพในจิตและกายของตนด้วยตนเอง บรรยายบางส่วน ลงมือปฏิบัติหลายส่วน และร่วมแลกเปลี่ยนเสวนา

การอบรมจะประกอบด้วย ๕ ส่วนหลัก ได้แก่ ๑. การบรรยายหรือการระดมความรู้ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การสะกดจิตคืออะไร ศักยภาพแห่งจิตส่งผลอย่างไรบ้าง ได้เรียนรู้สิ่งใดบ้างจากการลงมือทำซึ่งมีประโยชน์หลากหลายต่อชีวิต

๒.การสั่งจิตกลุ่ม เป็นกระบวนการสั่งจิตกลุ่มโดยอาจารย์เพื่อเดินทางสำรวจเรื่องราว ผ่อนพักตระหนักรู้ สร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจ ทดลองเพื่อสังเกต และเพื่อการบำบัดหรือการพัฒนาชีวิต

๓.การฝึกสั่งจิตตนและเพื่อนด้วยตนเอง เป็นภาคการฝึกปฏิบัติที่จะมีตั้งแต่วันแรกของการอบรมจนถึงวันสุดท้ายของขั้นสูง เพื่อประจักษ์ด้วยตนเองว่าคุณสมบัติของการเป็นนักสะกดจิตหรือนักสั่งจิตมีอยู่แล้วในตัวเราและนำออกมาใช้ได้อย่างน่ามหัศจรรย์ใจ ขณะที่ฝึกสั่งจิตให้เพื่อน ตัวเราก็ได้รับการสั่งจิตเพื่อพัฒนาด้วยเช่นกัน

๔. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สกัดบทเรียนจากประสบการณ์ ตั้งคำถาม วิเคราะห์เพื่อความเข้าใจ และหลอมรวมพลังแห่งจิตด้วยกัน

๕ กิจกรรมการภาวนาและการปรับจักระ เพื่อฝึกพลังแห่งจิต สมาธิ และการพัฒนาสุขภาพกายใจผ่านองค์ความรู้เรื่องจักระ ด้วยการใช้การภาวนาอย่างง่าย และกิจกรรมศิลปะ

 

 

หัวข้อเนื้อหา ขั้นต้น

 

๑. ผ่อนคลายกายจิตและชีวิตด้วยการสั่งจิตและจินตภาพ

๒. ความคิดลิขิตจิตใจและชีวิตได้อย่างไร เรียนรู้จักแก่นแท้ของการสะกดจิตที่มีอยู่ในชีวิตและพุทธศาสนา

๓. การเยียวยาด้วยการสัมผัส (Healing Touch) พร้อมการปรับพลังชีวิตด้วยจักระทั้ง ๗ (Chakra) ภาวนาสมาธิและสะกดจิตผ่านจักระในร่างกาย

๔. ร่างกายเป็นสะพานสู่การเข้าใจตนเองและสะกดจิตใจได้อย่างไร

๕. เทคนิควิธีการสั่งจิตและขัดจังหวะจิตเบื้องต้น ฝึกทดลองสั่งจิตเพื่อนร่วมเรียนและโปรแกรมความคิดของตน

๖. การสะกดจิตย้อนวัย สำรวจเรื่องราวชีวิตในจิตไร้สำนึก เพื่อปลุกพลังและการเยียวยา

๗. ศิลปะกับการสะกดจิต เพื่อฝังคำสั่งจิตที่เป็นประโยชน์ การทำสมาธิเบื้องต้น และเผยความลับในจิตไร้สำนึก

 

 

หัวข้อ เนื้อหาขั้นกลาง

 

๑. การใช้จินตภาพการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ตามความต้องการ

๒. การฝึกโปรแกรมจิตผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการฝึกเพื่อกำกับจิต ด้วยเทคนิคสี่ใจและหนึ่งไก ตามหลัก NLP และ พุทธศาสนา

๓. กลไกการเกิดปม และรูปแบบการปกป้องตนเอง : การดูแลและรับมือจัดการ

๔. การใช้การเคลื่อนไหว ศิลปะ และการเขียน กับการสั่งจิตบำบัด

๕. การฝึกญาณทัศนะ การใช้พลังจิต และโทรจิต เพื่อการช่วยเหลือผู้อื่นและพัฒนาตนเอง

๖. การสะกดจิตเพื่อระลึกอดีตชาติ (Past life Regression) และการแก้ไขปมจากอดีต

๗. การปรับพลังจักระ การทำสมาธิผ่านจักระ และการทำสมาธิทางพุทธศาสนา

๘. จิตไร้สำนึกร่วม หรือจิตใต้สำนึกร่วม  (Collective Unconscious)

๙. เทคนิคและประโยคในการโปรแกรมจิตแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้สะกดจิตผู้อื่นได้

 

 

หัวข้อ เนื้อหาขั้นสูง

Certified Hypnotherapist

 

๑. การประยุกต์ใช้การสั่งจิตในการทำงานกับผู้อื่น และการจัดการอบรมการเรียนการสอน เทคนิคการสะกดจิตจะช่วยในการทำงานด้านการอบรมและการบำบัดได้ด้วยเทคนิคใดบ้าง

๒. ฝึกเขียนคำสั่งจิต และการประยุกต์จากกลวิธีการที่มีอยู่ให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเองและผู้อื่น

๓. ความรู้การสั่งจิตบำบัดขั้นสูง ได้แก่ การสั่งจิตระลึกชาติ การสั่งจิตระลึกถึงอนาคต (Future Life Progression) การสะกดจิตกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ ชีวิตระหว่างภพ (Life Between Life Regression) ฯลฯ และฝึกสั่งจิตตนเองและเพื่อน แบบคู่และกลุ่ม

๔. การฝึกญาณทัศนะและพลังจิตขั้นสูงเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และเจริญในธรรม

๕. จรรยาบรรณ และการเป็นผู้สอนเรื่องการสะกดจิตแก่ผู้อื่น เพื่อการเป็นวิทยากรหรือครูพลังแห่งจิต

 

” บทเรียนสำคัญที่ผมได้รับคือการที่ได้เปิดใจ ลดอัตตาของตนเอง เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาชีวิตด้านในซึ่งทำได้ยาก ในชีวิตประจำวัน.

สิ่งที่ได้ฝึกฝนและประทับใจส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ด้านในของตนเอง ปมต่างๆที่ผ่านมาในชีวิต เข้าใจตนเองได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างลึกซึ้ง รวมถึงประทับใจอาจารย์โอเล่ และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทีได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆ อย่างจริงใจ “

คุณโทน ผู้เรียนหลักสูตร ห้องเรียน พลังแห่งจิต รุ่นที่ ๕

 

ความสำคัญที่ต้องเรียนรู้เนื้อหานี้

 

เพราะภายในจิตใจเรามีคุณสมบัติและโทษสมบัติที่ทั้งส่งเสริมและบั่นทอนชีวิตของเรามากมาย เราทุกคนมีการสะกดจิตหรือการโปรแกรมจิตผ่านความคิดและการกระทำในชีวิตประจำวันอย่างไม่รู้ตัวและไม่รู้จักใช้ให้เกิดคุณค่า เราจึงไม่อาจเข้าถึงศักยภาพและความสุขที่แท้จริงในชีวิตได้อย่างเต็มเปี่ยม

สำหรับผู้ทำงานเพื่อผู้อื่น มิว่าผ่านการอบรมหรือกิจกรรมโครงการ ความรู้การสะกดจิตย่อมทำให้การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างลึกซึ้งและช่วยเติมเต็มหลายๆ จุดของการอบรมได้ มิว่าการฝังบทเรียนให้แนบแน่นและแนบเนา การสั่งแรงจูงใจและการค้นหาสาเหตุของปัญหาต่างๆ เพื่อหาทางแก้ไข  ความรู้เรื่องนี้จะช่วยเราให้พบทางออกจากอุปสรรคที่กั้นขวางความสำเร็จของงาน เพราะการสะกดจิตเป็นเรื่องของจิต และความสำเร็จต่างๆ เริ่มต้นจากตรงนี้

สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาชีวิตของตนเอง การสะกดจิตมิใช่การบังคับจากคนอื่น เหมือนที่สิ่งแวดล้อมคอยชักจูงหรือปิดกั้นโอกาส แต่เป็นการฝึกกำกับและควบคุมปัจจัยในตัวเราเองที่จะพาชีวิตไปสู่ความทุกข์ หรือความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อเข้าใจและเข้าถึงสิ่งที่ดีงามในตัวเรา ดูแลพลังในจิตและกายด้วยตัวเราเอง

 

 

 

สถานที่ และ เวลาในการอบรม

 

ณ สำนักงานใหญ่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซอยงามวงศ์วาน ๗ ใกล้สี่แยกแคราย (สามารถลงรถไฟฟ้า สถานี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี (สายสีม่วง) แล้วต่อรถประจำทาง/taxi ระยะทาง ๑ กิโลเมตรครึ่ง)

แผนที่ : https://goo.gl/maps/WzFHPJAAP512

เริ่มลงทะเบียนเวลา ๘.๓๐ น. อบรมเวลา ๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ของทุกวันเรียน

 

ค่าใช้จ่าย

 

พลังจินตภาพ (ออนไลน์) : ฟรี หรือ บริจาคช่วยสมทบทุน

workshop ขั้นต้น (๒ วัน) : บริจาค ๑,๖๐๐ ถึง ๓,๒๐๐ บาท ตามกำลังทรัพย์

workshop ขั้นกลาง (๔ วัน) : บริจาค ๓,๒๐๐ ถึง ๖,๔๐๐ บาท ต่อคอร์ส ตามกำลังทรัพย์

workshop ขั้นสูง (๒ วัน) : ตามบริจาค แต่ต้องเก็บเคสก่อนมาเรียน ๔ เคสขึ้นไป

 

โดยค่าอบรมของผู้ที่มีกำลังทรัพย์จ่ายในอัตรามากก็จะช่วยให้ผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์ไม่มากได้ร่วมเรียน ผู้ที่มีกำลังทรัพย์ไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ ให้แจ้งจำนวนที่สะดวกชำระพร้อมทั้งเหตุผลและความตั้งใจอย่างชัดเจน กรอกในช่อง “เหตุผลที่สมัคร” ในใบสมัคร เพื่อให้ทางโครงการพิจารณา

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศล ดังนี้

๑ ) โครงการ ประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๒

๒ ) โครงการ ปัญญ์ สเปซ

โดยสถาบันฯ ไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

 

 

การสมัคร

 

🖥 พลังจินตภาพ (ออนไลน์)

อ่านรายละเอียด : http://www.punnspace.com/p/imagerypower

👫 workshop (ขั้นต้น)  ปิดรับสมัคร

(ขั้นกลาง , ขั้นสูง)  สมัครโดยตรงที่ครู

 

สำหรับการอบรมแบบ workshop เมื่อกรอกใบสมัครและได้รับอีเมล์ตอบกลับแล้ว ให้ยืนยันการเข้าร่วมผ่านการโอนค่าลงทะเบียนตามอัตราที่แจ้งไว้ โดยขอสงวนสิทธิ์คนที่ยืนยันก่อนเต็มจำนวนรับเท่านั้น โดยรับรุ่นละไม่เกิน ๑๔ คนต่อรอบ

 

 

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ โดยจะไม่มีการคืนเงินเมื่อไม่เข้าร่วมการอบรมอย่างเต็มที่ตามที่สมัครไว้ แต่สามารถเลื่อนได้หากมีความจำเป็น โดยไม่เกินปีเดียวกันกับการอบรมนั้น ๆ หรือตามที่โครงการพิจารณา

ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอตามอัตราหรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลัง โปรดแจ้งเหตุผลให้ทางผู้ประสานงานหรือครูผู้สอนให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

 

ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ

 

นักสะกดจิตบำบัด และนักพยากรณ์ เคยให้บริการภายใต้ร้าน “ด้วยรักบำบัด”มีประสบการณ์ทั้งการให้คำปรึกษาตามบริจาค และสะกดจิตบำบัดภายใต้โครงการของสถาบันธรรมวรรณศิลป์

วิทยากร

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

 

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา

ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์  “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

ติดต่อสอบถาม

 

dhammaliterary@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 063 624 9887 (มุก ผู้ประสานงาน)

facebook.com/khianpianchiwit