Call us: 083-1339968

Phone: 083-1339968

Email: youngawakening@gmail.com

 

 

การอบรม เขียน = ปลดปล่อยชีวิต ประจำปี 2558

การอบรมกระบวนการเขียนทางจิตวิทยาเพื่อการดูแลกายใจและการเยียวยาชีวิต

+++ เปิดรับสมัครแล้ว ++++

การอบรมเขียนปลดปล่อยชีวิต2558

อ่านรายละเอียดและการเปิดรับสมัคร


การเขียนเพื่อพัฒนาชีวิต เขียนบำบัดเยียวยา เขียนเพื่อการใคร่ครวญและแก้ไขปัญหา  บ่มเพาะปัญญาและศักยภาพ

เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม ด้วยมือเรา