Call us: 083-1339968

Phone: 083-1339968

Email: youngawakening@gmail.com

Slide background

หลักสูตรการเขียนเยียวยาและสร้างสรรค์ชีวิต

เขียนเปลี่ยนชีวิต

Slide background

ปัญญาภายใน นำทางชีวิต

เขียนเพื่อค้นพบตัวเอง

ข่าวสารและบทความ

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์

ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต และ โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน ในความร่วมมือกับ ชุมชนนิเวศเอเชีย ภายใต้ สถาบันที่ปรึกษาการจัดการ (IMCT)
มีจุดมุ่งหมายสร้างสรรค์กระบวนการอ่านเขียนเพื่อพัฒนาชีวิต ทั้งด้านการรู้จักตัวเอง การเยียวยาจิตใจ การเรียนรู้จักชีวิต ทักษะการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ และบ่มเพาะภาวะผู้นำ โดยได้จัดการประกวดงานเขียนเยาวชนเพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ จัดการอบรมค่ายอ่านเขียนเปลี่ยนชีวิต งานอ่านบทกวี และสอดแทรกกระบวนการเขียนเพื่อค้นพบตัวเองในการอบรมทั่วไป โดยมุ่งหวังให้คนทุกภาคส่วนเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียม ไม่แสวงผลกำไรและจัดอบรมที่เก็บค่าใช้จ่ายน้อยหรือไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่เปี่ยมด้วยคุณภาพและคุณประโยชน์

กิจกรรม และ การบริการ

  • การอบรมหลักสูตร เขียน=ค้นพบตัวเอง
  • การอบรมหลักสูตร เขียน=ปลดปล่อยชีวิต
  • การอบรมหลักสูตร เขียน=มหัศจรรย์ชีวิต
  • การอบรมหลักสูตร เด็กน้อยภายใน
  • การอบรมเยาวชน “ธรรมวรรณกร”
  • การประกวดงานเขียนเพื่อสร้างสรรค์ผู้นำรุ่นใหม่ รางวัลธรรมวรรณศิลป์
  • สื่ออีบุ๊คและหนังสือ www.ebooks.in.th/khianpianchiwit
  • โปรแกรมและแอพลิเคชั่น เขียนเปลี่ยนชีวิต
  • การให้คำปรึกษาการดูแลจิตใจ ร่างกาย และการพัฒนาชีวิตด้วยการเขียนบันทึกบำบัดและการเขียนบันทึกสร้างสรรค์