Phone:

Email: youngawakening@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมที่เปิดรับสมัคร ล่าสุด

คลิกถามน้องบันทึก Ai
"ตอนนี้การอบรมใดเปิดรับสมัคร?"
หรือ ให้น้องวิเคราะห์แล้วช่วยแนะนำ
ชีวิตช่วงนี้ควรใส่ใจคุณค่าเกี่ยวกับเรื่องใดให้มากขึ้น

 

 

รู้จักกับโครงการ

หลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต"

หลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต"

หลักสูตร "ห้องเรียน วิถีครู"

โครงการเพื่อการกุศล

บทเรียน และ ความประทับใจ จากผู้เเรียนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

บทความและสื่อ

 

 

รู้จักกับเขียนเปลี่ยนชีวิต