Call us: 083-1339968

Phone: 083-1339968

Email: youngawakening@gmail.com

 

 พลังการเปลี่ยนแปลง #เขียนเปลี่ยนชีวิต

พลังอาจไม่เห็นได้ด้วยตา

 


การเขียนเพื่อพัฒนาชีวิต เขียนบำบัดเยียวยา เขียนเพื่อการใคร่ครวญและแก้ไขปัญหา  บ่มเพาะปัญญาและศักยภาพ

เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม ด้วยมือเรา


1IMG_2201