Call us: 083-1339968

Phone: 083-1339968

Email: youngawakening@gmail.com

 

ชุดอบรม ห้องเรียนนักล้าฝัน ประจำปี ๒๕๕๘

เปิดรับสมัครแล้ว !

คลิกที่ภาพเพื่อเปิดอ่านรายละเอียด

ห้องเรียนนักกล้าฝันJpeg

 
 

การเขียนเพื่อพัฒนาชีวิต เขียนบำบัดเยียวยา เขียนเพื่อการใคร่ครวญและแก้ไขปัญหา  บ่มเพาะปัญญาและศักยภาพ

เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม ด้วยมือเรา


การเขียน = ปลดปล่อยชีวิต ประจำ เดือนสิงหาคม

  เปิดรับสมัคร!

คลิกที่ภาพเพื่อเปิดอ่านรายละเอียด

โปสเตอร์เขียนปลดปลีอยชีวิต๙_๕๘