Call us: 083-1339968
Slide background

หลักสูตรการเขียนเยียวยาและสร้างสรรค์ชีวิต

เขียนเปลี่ยนชีวิต

Slide background
Slide background

วิดีโอสัมภาษณ์

Slide background

ปัญญาภายใน นำทางชีวิต

เขียนเพื่อค้นพบตัวเอง

Slide background

ฟังเสียงหัวใจ

เยียวยาตัวเองและผู้อื่น

ข่าวสารและบทความ

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์

ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต และ โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน ในความร่วมมือกับ ชุมชนนิเวศเอเชีย ภายใต้ สถาบันที่ปรึกษาการจัดการ (IMCT)
มีจุดมุ่งหมายสร้างสรรค์กระบวนการอ่านเขียนเพื่อพัฒนาชีวิต ทั้งด้านการรู้จักตัวเอง การเยียวยาจิตใจ การเรียนรู้จักชีวิต ทักษะการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ และบ่มเพาะภาวะผู้นำ โดยได้จัดการประกวดงานเขียนเยาวชนเพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ จัดการอบรมค่ายอ่านเขียนเปลี่ยนชีวิต งานอ่านบทกวี และสอดแทรกกระบวนการเขียนเพื่อค้นพบตัวเองในการอบรมทั่วไป โดยมุ่งหวังให้คนทุกภาคส่วนเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียม ไม่แสวงผลกำไรและจัดอบรมที่เก็บค่าใช้จ่ายน้อยหรือไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่เปี่ยมด้วยคุณภาพและคุณประโยชน์

กิจกรรม และ การบริการ

  • การอบรมหลักสูตร เขียน=ค้นพบตัวเอง
  • การอบรมหลักสูตร เขียน=ปลดปล่อยชีวิต
  • การอบรมหลักสูตร เขียน=มหัศจรรย์ชีวิต
  • การอบรมหลักสูตร เด็กน้อยภายใน
  • การอบรมเยาวชน “ธรรมวรรณกร”
  • การประกวดงานเขียนเพื่อสร้างสรรค์ผู้นำรุ่นใหม่ รางวัลธรรมวรรณศิลป์
  • การให้คำปรึกษาการดูแลจิตใจ ร่างกาย และการพัฒนาชีวิตด้วยการเขียนบันทึกบำบัดและการเขียนบันทึกสร้างสรรค์